FRAM­TI­DEN ÄR HÄR

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Fashion + tech har bli­vit mo­de­värl­dens nya trend­kom­bi­na­tion. Fle­ra sto­ra ak­tö­rer i bran­schen sat­sar på att in­ve­ste­ra i tek­nik som ska för­nya de­ras kon­cept och som ska lä­ra dem mer om si­na kun­der. Men glöm trå­ki­ga tech-ac­ces­so­a­rer som smart­kloc­kan, nu är det fram­ti­den som gäl­ler.

1. Ap­pen som de­sig­nar klä­der Ken­za Zoui­tens kläd­mär­ke Ivy­re­vel har till­sam­mans med Goog­le ta­git fram ”co­ded coutu­re” – en app som de­sig­nar klä­der åt dig ba­se­rat på din livs­stil. Idén är att du lå­ter ap­pen sam­la in in­for­ma­tion om dig un­der en vec­kas tid, till ex­em­pel var du går ut, vil­ka du um­gås med och hur väd­ret är där du be­fin­ner dig, och ut­i­från en al­go­ritm ska­par en skräd­dar­sydd klän­ning – spe­ci­ellt för dig och ditt liv. I höst släpps ap­pen för all­män­he­ten. 2. Fashion tech på hem­ma­plan Bu­si­ness Re­gi­on Gö­te­borg har med stat­ligt stöd star­tat ut­bild­ning­en Fashion tech som ska väc­ka tek­nik­in­tres­set bland unga kvin­nor. Syf­tet är att ge en ökad kun­skap om vad mo­de och tek­nik kan åstad­kom­ma till­sam­mans och att ge 70 mo­de­in­tres­se­ra­de per­so­ner chan­sen att star­ta upp oli­ka pro­jekt in­om om­rå­det. Ut­bild­ning­en av­slu­tas med ett event i au­gusti där re­sul­ta­ten ska pre­sen­te­ras ihop med fors­ka­re, ut­veck­la­re och in­no­va­tö­rer in­om mo­de, tek­nik och ent­re­pre­nör­skap. 3. Maxa löp­ning­en ge­nom tech Adi­das har ta­git fram nya lö­par­s­kon Ultra­boost X, spe­ci­al­de­sig­nad för kvin­nor. Ge­nom ett hög­tek­no­lo­giskt sy­stem har Adi­das ana­ly­se­rat kvin­nans lö­par­steg och hur vi rör oss un­der ett lö­par­pass, vil­ket har gett in­sikt till hur den per­fek­ta skon bör va­ra ut­for­mad för max­i­mal kom­fort. Ultra­boost X finns i bu­tik nu och kos­tar 1 799 kro­nor.£

Lö­par­sko, 1 799 kr. Adi­das,

Ken­za Zoui­tens Ivy­re­vel och Goog­le har ta­git fram en nytän­kan­de app till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.