Vå­rens in­red­ning – stor trendspa­ning

Ny sä­song – dags att upp­da­te­ra hem­ma! In­spi­re­ras av vå­rens he­tas­te in­red­ningstren­der och ska­pa den look du till­ta­las av.

Chic (Sweden) - - News - Av ELI­SA­BETH LIND­STRÖM

HOUSE OF LUXURY

Att in­ve­ste­ra i lyx­i­ga tex­til­ma­te­ri­al är nå­got som blir allt mer he­ta­re i in­te­ri­ör­värl­den. Si­den och sam­met står just nu högst upp på po­pu­la­ri­tets­lis­tan och spri­der sin charm bland de skan­di­na­vis­ka de­sign­hu­sen. För den som fö­re­drar bud­ge­tal­ter­na­tiv finns det även väl­gjor­da fuskver­sio­ner av po­ly­es­ter. Minst li­ka snyggt!

ROTTINGROMANS

Rot­tingtren­den fort­sät­ter och ut­tryc­ker sig som bäst med bo­he­mis­ka de­tal­jer som päls­plä­dar och väv­da väggde­ko­rer med ori­en­ta­lis­ka in­slag. Byt ut skriv­bords­sto­len el­ler få­töl­jen mot en rot­ting­va­ri­ant för att nå den ul­ti­ma­ta loo­ken.

SPARKLING STONES

Nu vin­kar vi far­väl till mäs­sing och mar­mor och sä­ger hej till ädel­ste­nen. Agat och ame­tist står främst i fo­kus och har snabbt ta­git in­red­nings­värl­den med storm. Sten­ma­te­ri­a­len fö­re­kom­mer i allt från me­le­ra­de bords­ski­vor till tak­lam­por och glas­un­der­lägg. Sti­len ger en ele­gant och lyx­ig käns­la i hem­met – pre­cis som vi vill ha det!

GRÖ­NA RUM

Grö­na väx­ter är tren­digt – grö­na fing­rar är desto mer säll­synt. CHIC ger dig fy­ra enk­la steg för att få väx­ter­na att över­le­va. 1. Bak­grund Läs på om väx­ten el­ler frå­ga i bu­ti­ken när du kö­per den så att du vet hur den ska skö­tas. 2. Sköt­sel Bru­na blad skvall­rar om att luft­fuk­tig­he­ten i rum­met är för låg. Du­scha väx­ten med jäm­na mel­lan­rum el­ler köp en luft­fuk­ta­re som hjäl­per. 3. Vatt­na rätt Ställ väx­ten på ett kruk­fat och häll på rik­ligt med vat­ten. Då su­ger väx­ten åt sig av det den be­hö­ver. Ploc­ka bort ef­ter ett tag för att und­vi­ka över­vatt­ning. 4. Pla­ce­ra rätt Vär­me­käl­lor som ele­ment, tor­kar ut väx­ter­na och gör att de slo­kar. Pla­ce­ra väx­ter­na stra­te­giskt hem­ma för att nju­ta av gröns­kan­de in­red­ning.

VÄGGMELODI

Ge rum­met ka­rak­tär ge­nom att de­ko­re­ra väg­gar­na med vac­ker konst. Mixa mi­ni­ma­lis­tis­ka och vå­ga­de mo­tiv med färgs­ta­ka in­slag. Voilà – en helt ny fram­to­ning som ska­par en tren­dig och per­son­lig fi­nish!

VASE LIKE BA­LEN­CI­A­GA

An­pas­sa in­red­ning­en ef­ter sä­song­ens sto­ra trend – det färg­star­ka 80-ta­let. Den här va­sen från Kos­ta Bo­da mat­char Ba­len­ci­a­gas SS17-vis­ning och ger en upp­fris­kan­de färg­klick i hem­met.

KRYDDIGT MAROCKO

Star­ka ku­lö­rer och Marra­kech-lik­nan­de möns­ter är vad som står på in­red­nings­a­gen­dan i vår bå­de in­om- och ut­om­hus. In­spi­re­ras till ex­em­pel av Ike­as liv­ful­la och färgspra­kan­de kol­lek­tion "Jas­sa" som ger käns­lan av in­do­ne­sis­ka och syd­osta­si­a­tis­ka de­signt­ra­di­tio­ner.

Stol, Bloo­ming­vil­le, 3 199 kr.

In­spi­ra­tion från El­los Ho­me.

Lam­pa, Be­be Chan­de­li­er, Mar­jo­rie Skou­ras De­sign, pris på för­frå­gan.

Ljus­sta­ke i salt­sten, Soul­ma­kers, 311 kr.

Bam­bu­stol, Jo­ni­na, El­los Ho­me, 1 999 kr.

Glas­un­der­lägg, Anna Rab­labs, 1 677 kr.

Bord, Qu­inn, Matt­hew Stu­di­os, pris på för­frå­gan.

Bok­ställ, Pot­te­ry Barn, ca 740 kr.

Ta­pet, Mix Me­tal­lic, Eco Wall­pa­per, 10,05 m/363 kr.

Stol, Bloo­ming­vil­le, 10 999 kr.

Sil­keskud­de, Mio, 99 kr.

Ike­as ny­släpp­ta som­mar­kol­lek­tion "Jas­sa"

Kudd­fo­dral, H&M, 49 kr. Ka­kel­plat­ta, FS Old­ker, Ka­kel­spe­ci­a­lis­ten, 535 kr/kvm.

Glas­un­der­lägg, In­dis­ka, 19 kr.

Tav­la, "Pink & Blue" av Iris Lehn­hardt, 290 kr.

Vas, Or­chid, Kos­ta Bo­da, 3 499 kr.

Tav­la, Ana Kraš, pris vid för­frå­gan.

Tav­la, Fi­gu­ra­to­ne, Pey­til Art, 899 kr.

Kopp, In­dis­ka, 129 kr.

Fat, El­los Ho­me, 199 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.