AL­LA AND­RA”

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

en av fa­vo­ri­ter­na att fak­tiskt vin­na he­la Cham­pi­ons Le­a­gue. Trup­pen är på papp­ret över­läg­sen al­la and­ra lag i bå­de Se­rie A och i grup­pen i Cham­pi­ons Le­a­gue. Trä­na­ren Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri kan nu spe­la vi­da­re med sin tre­backs­lin­je (3-5-2), men kan ock­så änd­ra spel­sy­stem till ett 4-2-3-1, 4-3-3 ­el­ler 4-4-2.

– Jag sa till klub­ben att vär­va in bra spe­la­re, sen ska jag nog kun­na fun­de­ra ut hur jag ska an­vän­da dem, sä­ger han.

Det är kvickt klätt­rat av en klubb som för tio år se­dan flyt­ta­des ner i Se­rie B ef­ter Cal­ci­o­po­li-skan­da­len. Och bakom allti­hop står pre­si­den­ten Andrea ­Ag­nel­li. Han tog över som pre­si­dent den 19 maj 2010, men ef­ter en tuff start (Ju­ven­tus ­slu­ta­de sjua i li­gan un­der hans förs­ta år, 32 po­äng ef­ter se­rie­seg­ran­de Mi­lan) be­slöt han sig för att byg­ga om allt. Ju­ven­tus gick näs­tan en mil­jard kro­nor back ­sä­song­en 2011/12, men vann ock­så ­li­gan igen för förs­ta gång­en se­dan 2002/03, 36 po­äng bätt­re än ­sä­song­en in­nan.

Nya are­nan av­be­tald

Ag­nel­li ut­ta­lar sig säl­lan i me­dia, men ing­en har kun­nat mis­sa fram­ste­gen som han gjort med Ju­ven­tus. Eko­no­min blomst­rar igen, från 2013/14 är klub­ben en av få i Ita­li­en som lyc­kas gå plus, den nya are­nan Ju­ven­tus Sta­di­um är nu av­be­tald och in­bring­ar näs­tan en halv mil­jard i in­täk­ter var­je sä­song. Som om in­te det vo­re nog fick de ock­så eko­no­misk hjälp av värs­ta kon­kur­ren­ten Ro­ma, som på grund av mis­sen i Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­let i au­gusti såg till att en­bart ­Ju­ven­tus och Na­po­li får de­la sum­man – när­ma­re en mil­jard kro­nor – som ut­går från ­Ue­fa till de ita­li­ens­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-la­gen. Ar­ri­go Sac­chi, en av Ita­li­ens mest upp­skat­ta­de fot­bolls­ex­per­ter, är över­ty­gad om att Ju­ven­tus do­mi­nans ba­ra bör­jat:

– Ju­ven­tus är tio år fö­re al­la kon­kur­ren­ter­na i Ita­li­en. Al­le­gri har väl­digt, väl­digt go­da möj­lig­he­ter att vin­na Se­rie A i år igen. Nu mås­te hans lag ba­ra bli mer eu­ro­pe­iskt, ta ­ini­ti­a­ti­vet i si­na mat­cher. Ita­li­ens­ka lag, och Ju­ven­tus är som de and­ra, ten­de­rar att bac­ka hem så fort de har ta­git led­ning­en, för att för­sva­ra 1–0. Men jag gil­lar de lag som fort­sät­ter att do­mi­ne­ra, som fort­sät­ter att gå fram­åt, som spe­lar sitt spel oav­sett re­sul­tat. I ­Eu­ro­pa le­der den fi­lo­so­fin till seg­rar.

Foto: GET­TY IMA­GES, AP

Final­för­lust. UPP TILL BE­VIS ”Vär­va bra spe­la­re, sen ska jag nog kun­na fun­de­ra ut hur jag ska an­vän­da dem”, var trä­na­ren Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gris upp­ma­ning till klubbled­ning­en in­för sä­song­en. Och han har fått som han ve­lat.

Nytt an­sik­te 2: Gon­za­lo Hi­gu­aín.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.