EUROPARUTIN

CL-bibeln - - PARIS SG -

Fem­te ra­ka sä­song­en i CL, så de vet vad det hand­lar om. Vid al­la ti­di­ga­re till­fäl­len har det dock bli­vit res­pass i kvarts­fi­na­len och där­med blir det tyd­ligt att klub­ben fort­satt är oru­ti­ne­rad i tur­ne­ring­ens slut­ske­de. Än­nu in­te up­pe på sam­ma ni­vå som de and­ra eu­ro­pe­is­ka jät­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.