HÅLLERHÅRT ISLANTARNA

CL-bibeln - - ARSENAL - Göran Bo­lin

Ett år kvar på kon­trak­tet.

Går Ar­se­nal och Arsè­ne Weng­er skil­da vägar sen?

Det är frå­gan.

Frå­gar man de sty­ran­de i klub­ben, som till ex­em­pel ma­jo­ri­tets­ä­ga­ren Stan Kro­en­ke och klubb­che­fen Ivan Ga­zi­dis, finns det ing­en bätt­re ma­na­ger på klo­tet än Arsè­ne Weng­er.

På ett sätt får man för­stå dem. Trots att Weng­er ald­rig till­när­mel­se­vis har haft li­ka stort spelut­rym­me på trans­fer­mark­na­den som si­na kol­le­ger (el­ler sna­ra­re ri­va­ler) i de and­ra topp­klub­bar­na i Pre­mi­er Le­a­gue har han lot­sat Ar­se­nal till en rad fram­gång­ar un­der årens lopp.

Han har vun­nit li­gan tre gång­er, FA-cu­pen sex gång­er och ald­rig miss­lyc­kats med att kva­li­fi­ce­ra klub­ben för Cham­pi­ons Le­a­gue.

Star­ka pap­per, onek­li­gen.

Men in­te till­räck­ligt för de allt­mer kräs­na fan­sen som bör­jar trött­na på ”Pro­fes­sorn” och hans fa­so­ner.

Det sup­port­rar­na främst är kri­tis­ka till är Weng­ers för­sik­tig­het när det kom­mer till nyförvärv. Fan­sen vill att Weng­er ska spen­de­ra åt­minsto­ne li­te av (den rätt im­po­ne­ran­de) klubb­kas­san me­dan Weng­er själv var­ken vill chan­sa på osäk­ra spe­lar­köp el­ler be­ta­la över­pri­ser.

Den­na som­mar har ”Mr Stub­born” fal­lit för på­tryck­ning­ar­na och in­ve­ste­rat i stor­leks­ord­ning­en mot­sva­ran­de en mil­jard på nya spe­la­re.

Han har änt­li­gen köpt en in­ner­back av klass och han har änt­li­gen vär­vat en an­fal­la­re som tar upp kon­kur­ren­sen med Giroud.

Nu åter­står ba­ra att ta hem en stor po­kal ock­så. An­nars lär in­te ro­pen på Arsè­ne Weng­ers av­gång tyst­na i nord­öst­ra Lon­don.

Weng­er vill var­ken chan­sa el­ler be­ta­la över­pris när han ger sig ut på spe­lar­mark­na­den ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.