HARTAGITFRAMETT GÄNGSTORSPELARE

CL-bibeln - - BASEL - Göran Bo­lin

Där finns kans­ke ing­en su­per­stjär­na.

Men FC Ba­sel har än­då ut­bil­dat en hel del duk­ti­ga spe­la­re de se­nas­te åren.

Låt oss tit­ta på vil­ka li­ra­re som har pas­se­rat re­vy i klub­ben.

Den tål gi­vet­vis in­te en jäm­fö­rel­se med Bar­ce­lo­nas La Ma­sia, men FC Ba­sels aka­de­mi­verk­sam­het har rönt viss upp­märk­sam­het de se­nas­te åren.

Skä­let är för­stås gi­vet:

Den har pro­du­ce­rat spe­la­re.

Spe­la­re som har ta­git sig he­la vägen upp i a-trup­pen och som i någ­ra fall har kun­nat säl­jas ut­om­lands för gans­ka sto­ra be­lopp.

Ett par ex­em­pel:

Xher­dan Shaqi­ri kom till klub­ben som ti­o­å­ring, ut­veck­la­des bra och sål­des 2012 till Bay­ern Mün­chen för mot­sva­ran­de drygt 100 mil­jo­ner kro­nor. Att den trick­si­ge yt­tern se­dan dess har gjort yt­ter­li­ga­re två klub­by­ten (In­ter och Sto­ke) är för­stås nå­got som upp­skat­tas i Ba­sel ef­tersom det har ge­ne­re­rat många skö­na mil­jo­ner.

Ivan Ra­ki­tic bör­ja­de spe­la knat­te­fot­boll i klub­ben som sju­å­ring och tog sig he­la vägen upp i a-la­get. Där gjor­de han suc­cé och sål­des se­dan till Schal­ke 2007 för på den ti­den akt­nings­vär­da sum­man 90 mil­jo­ner kro­nor. Även Ra­ki­tic har bytt klubb vid två till­fäl­len se­dan dess, och att han nu be­fin­ner sig i Bar­ce­lo­na in­ne­bär ing­et an­nat än att Ba­sel har fått re­jäl va­lu­ta för den in­ve­ste­ring klub­ben gjor­de på den lil­le par­veln.

Det se­nas­te ex­emp­let på en Ba­sel-ut­bil­dad ta­lang som ham­nat i en stor­klubb är 19-åri­ge Bre­el Em­bo­lo. Han kom till klub­ben som 13-åring och sål­des i som­mar till Schal­ke för drygt 200 mil­jo­ner kro­nor.

Bre­el Em­bo­lo som i som­ras sål­des till Schal­ke är se­nast i ra­den att läm­na Ba­sel för en stor­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.