SÅSPELARBASEL

CL-bibeln - - BASEL -

Ett 4-2-3-1, som kan va­rie­ras med 4-4-2 – med bå­de Janko och Doumbia som an­fal­la­re. Ett gans­ka tek­niskt skick­ligt lag som gil­lar att fö­ra spe­let, vil­ket man ock­så gör i de fles­ta li­ga­mat­cher­na. Då fyl­ler yt­ter­bac­kar­na på och er­bju­der of­fen­si­va al­ter­na­tiv, sam­ti­digt som en av in­ner­mitt­fäl­tar­na sjun­ker ned. In­ter­na­tio­nellt hand­lar det mer om att hål­la la­get kom­pakt och att va­ri­e­ra med att pres­sa högt och sjun­ka li­te läg­re. I det of­fen­si­va om­ställ­nings­spe­let kan sä­kert spee­di­ge Doumbia bli nyt­tig.

LANG BJARNASON SUCHY VACLIK XHAKA DELGADO JANKO BALANTA ZUFFI TRAORÉ DOUMBIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.