MITTBACKENSOM STRAF­FAR AL­LA

CL-bibeln - - LUDOGORETS - Göran Bo­lin

Han sät­ter straf­far – och han räd­dar straf­far.

Lu­do­go­rets för­svars­chef Cos­min Moti, 31, är in­te som al­la and­ra.

Vi bac­kar ban­det näs­tan två år till­ba­ka i ti­den. Det är dags för straff­lägg­ning i den di­rekt av­gö­ran­de Cham­pi­ons Le­a­gue-kval­mat­chen mel­lan bul­ga­ris­ka upp­stic­ka­ren Lu­do­go­rets och ru­mänska fa­vo­ri­ten Steaua Bu­ka­rest.

I Lu­do­go­rets­läg­ret svet­tas man ym­nigt. La­get har pre­cis fått sin duk­ti­ge mål­vakt Vla­dislav Stojanov ­ut­vi­sad och ef­tersom al­la by­ten är gjor­da tving­as man stäl­la en ute­spe­la­re i må­let.

Va­let fal­ler – ef­ter en stunds fun­de­ran­de - på mitt­bac­ken Cos­min Moti.

Det blir bin­go.

Först sät­ter Moti sin straff – se­dan räd­dar han två av Steau­as för­sök från el­va me­ter.

Ef­teråt för­sö­ker en minst sagt upp­spelt Moti ­för­kla­ra sin stra­te­gi:

– Helt är­ligt: jag ha­de ing­en. Och ef­tersom jag in­te viss­te vad jag skul­le gö­ra viss­te in­te de­ras skyt­tar vad de skul­le gö­ra.

Till sa­ken hör att Moti är ru­män och en gång i ti­den re­pre­sen­te­ra­de Di­na­mo Bu­ka­rest – som är en mång­å­rig ri­val till Steaua.

Cos­min Moti har va­rit in­blan­dad i fler straff­dra­mer sen dess. In­te li­ka spek­ta­ku­lä­ra såklart, men än­då.

När Lu­do­go­rets 2–0-be­seg­ra­de Vik­to­ria Pl­zen

– och på så sätt la­de grun­den för avan­ce­mang till CL-grupp­spe­let den här sä­song­en – gjor­de han 1–0-må­let från el­va me­ter.

Ja­visst, du har fat­tat sa­ken rätt.

Moti är förs­te straff­skytt i Lu­do­go­rets, men in­te ­ba­ra det:

Han kan ock­så va­ra en mar­dröm för mot­stån­dar­nas straff­skyt­tar.

Cos­min Moti är aning­en mer ak­tiv ute på pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.