SUCCÉSÄLJER– ÅRUTOCHÅRIN

CL-bibeln - - BENFICA - Göran Bo­lin

Hur myc­ket Ben­fi­ca har dra­git in på spe­lar­för­sälj­ning­ar de se­nas­te åren?

Läs här så får du ve­ta.

Vi snac­kar his­nan­de be­lopp.

Un­der för­som­ma­ren sål­de Ben­fi­ca den 18-åri­ge mitt­fält­sta­lang­en Re­na­to San­ches till Bay­ern Mün­chen för i stor­leks­ord­ning­en mot­sva­ran­de 350 mil­jo­ner kro­nor. Sum­man sägs kun­na öka be­ro­en­de på hur San­ches pre­ste­rar i sin nya mil­jö.

Ba­ra nå­gon må­nad se­na­re sål­de Ben­fi­ca den 28-åri­ge yt­tern Ni­colás Gai­tán till At­lé­ti­co Madrid för i run­da släng­ar mot­sva­ran­de 300 mil­jo­ner kro­nor.

Det där är ba­ra två i ra­den av ett fler­tal sto­ra för­sälj­ning­ar som klub­ben har gjort se­dan 2010.

Här är någ­ra and­ra:

Áng­el di María – till Re­al Madrid 2010.

Ax­el Wit­sel – till Ze­nit St Pe­ters­burg 2011. Da­vid Luiz – till Chel­sea 2011.

Ne­man­ja Ma­tic – till Chel­sea 2014.

Jan Oblak – till At­lé­ti­co Madrid 2014. Sum­me­rar man des­sa spe­lar­för­sälj­ning­ar lan­dar man på näs­tan ofatt­ba­ra tre mil­jar­der kro­nor.

En stor del av sum­man åter­in­ve­ste­ras i den eg­na aka­de­min, som har till upp­gift att pro­du­ce­ra stjär­nor en­ligt lö­pan­de band-prin­ci­pen.

Näs­te man på tur att skep­pas i väg med fet prislapp? André Horta är ett bud, Victor Lin­delöf Nils­son ett an­nat. Den svens­ke in­ner­bac­ken fick ett stort ­ge­nom­brott för­ra sä­song­en, och det är re­dan mer än en stor­klubb som har fått upp ögo­nen för ho­nom.

Och att kö­pa från Ben­fi­ca är ing­en risk. Det vet bjäs­sar­na från Eng­land, Tyskland och Spa­ni­en vid det här la­get.

Re­na­to San­ches, starkt bi­drag till Ben­fi­cas kas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.