SÅSPELARBENFICA

SPORT­BLA­DETS EL­VA

CL-bibeln - - BENFICA -

Det går för­stås att la­bo­re­ra en hel del med så­väl for­ma­tion som per­so­nal, men i de sto­ra mat­cher­na i li­gan och ute i Eu­ro­pa bru­kar trä­na­re Rui Vi­tória van­ligt­vis nöja sig med en en­sam an­falls­spets, även om han har till­gång till så­väl Jonas som Kostas Mitroglou, två mål­skyt­tar som le­ve­re­rar fre­kvent. Spe­lar­na är ge­ne­rellt ­ex­tremt ­tek­niskt skick­li­ga och där­till yt­terst di­sci­pli­ne­ra­de, vil­ket in­ne­bär att la­get är li­ka ­be­kvämt med att ­sty­ra spe­let som att sjun­ka ned li­te läg­re och för­sva­ra och kont­ra.

NEL­SON SEMEDO SILVA FEJSA JU­LIO CÉ­SAR LUISÃO JONAS NILS­SON LIN­DELÖF MITROGLOU PIZZI ELISEU HORTA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.