”HAN MÅS­TE GE SIG UT PÅ MARK­NA­DEN”

CL-bibeln - - NAPOLI - Andre­as Lill­han­nus

Född i Ne­a­pel och nyc­kel­spe­la­re i Na­po­li.

Men Lo­ren­zo In­sig­nes da­gar i hemsta­den kan snart va­ra räk­na­de.

Han och klub­ben har in­te kom­mit över­ens om en kon­trakts­för­läng­ning.

– Han är värd minst li­ka myc­ket som ­Hi­gu­ain, och om Na­po­li hål­ler med så be­vi­sar de det med ett nytt kon­trakt, sä­ger hans agent An­to­nio Ot­tai­a­no.

”Jag har all­tid sagt att min dröm är att spe­la i Na­po­li så länge det är möj­ligt och en dag kans­ke bli kap­ten för la­get. Det är min dröm och jag hop­pas att jag all­tid kom­mer ha sup­port­rar­nas stöd”.

Or­den är Lo­ren­zo In­sig­nes från 2013. Han är född i Ne­a­pel, och sup­por­ter för klub­ben se­dan barns­ben.

25-åring­en kom upp i Na­po­lis a-trupp re­dan 2009, och har på 131 mat­cher stått för 22 mål och be­tyd­ligt fler as­sist.

Han var för­ra året, och året dess­förin­nan, en av ­Na­po­lis all­ra mest ton­gi­van­de spe­la­re.

När Gon­za­lo Hi­gu­ain gick till Ju­ven­tus vil­le många sup­port­rar ge le­dar­rol­len till Insigne.

Men nu kan han i stäl­let va­ra på väg att läm­na. Han har ett kon­trakt fram till 2019, ett kon­trakt han gär­na vill för­bätt­ra.

– Hi­gu­ain var spe­la­ren Na­po­li lu­ta­de sig mot, och nu kan Insigne ta den rol­len. Han är värd minst li­ka myc­ket som Hi­gu­ain, och om Na­po­li hål­ler med så be­vi­sar de det med ett nytt kon­trakt, sä­ger hans agent An­to­nio Ot­tai­a­no, och fort­sät­ter:

– Lo­ren­zo har gjort ett val med sitt hjär­ta, men en spe­la­res kar­riär va­rar in­te för all­tid. När en klubb in­te vill be­lö­na en, då mås­te man ut på mark­na­den.

Foto: AP

Lo­ren­zo Insigne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.