MÄSTARTRÄNAREN JAGARKVARTSFINAL

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV - Se­basti­an Sundberg

Sergej Rebrov har gjort Dy­na­mo Moskva till ett enat lag. Nu skall det ge fram­gång i Cham­pi­ons Le­a­gue.

– För­ut spe­la­de spe­lar­na för sig själ­va. Nu spe­lar vi som ett lag, sä­ger trä­na­ren.

Få trod­de att den till­ba­kadrag­na spe­la­ren Rebrov skul­le bli en fram­gångs­rik trä­na­re i fram­ti­den. Trots att han vann tolv li­ga­tit­lar i tre oli­ka län­der för­knip­par många ut­an­för Ukrai­na den ti­di­ga­re an­fal­la­ren med att han blev ut­fryst i Tot­ten­ham, som vär­va­de ho­nom för 170 mil­jo­ner kro­nor år 2000.

I Ki­ev har den 42-åri­ge trä­na­ren länge haft en spe­ci­ell plats i fot­bolls­hi­sto­ri­en. Som spe­la­re vann han nio li­ga­tit­lar på el­va för­sök. Hans fa­cit som hu­vud­trä­na­re i klub­ben är än­nu vas­sa­re. Han tog över när en an­nan klub­bi­kon, Oleg Blok­hin, spar­ka­des för två år se­dan och där­ef­ter har klub­ben vun­nit dub­beln två år på ra­ken.

In­för årets sä­song var­nar han att han har nå­got stort på gång med sitt Dy­na­mo Ki­ev. För det är pre­cis vad det är. Hans lag. I spelar­bus­sen på vägen hem från en vinst un­der Rebrovs förs­ta he­la sä­song som trä­na­re, star­ta­de And­rij Jarmolenko en ram­sa om sin ma­na­ger som bå­de trup­pen och fan­sen har anam­mat.

Näs­ta steg i ut­veck­ling­en är att lyc­kas i Eu­ro­pa. Fan­sen hop­pas att de­ras lag skall kom­ma att bli nå­got lik­nan­de det Dy­na­mo Ki­ev som ha­de sin stor­hets­tid un­der 70- och 80-ta­let.

– Vi för­tjä­na­de att nå kvarts­fi­nal för­ra året. Nu hop­pas jag att vi går läng­re i år, sä­ger Sergej Rebrov.

Rebrov har vun­nit dub­beln med Dy­na­mo Ki­ev två år i rad. Nu hop­pas fan­sen på fram­gång även i CL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.