TAR ÖVER BINDELN EF­TER EM-SUCCÉN

CL-bibeln - - BESIKTAS - Göran Bo­lin

An­ting­en gil­lar man ho­nom el­ler så tyc­ker man il­la om ho­nom.

Ri­car­do Quaresma läm­nar ing­en lik­gil­tig. Den här sä­song­en bär strul­put­ten lag­kap­tens­bin­deln i Be­sik­tas.

Som unga män med am­bi­tio­ner att er­öv­ra värl­den gick Ri­car­do Quaresma och Cristi­a­no Ronaldo en in­tern kamp om vem av dem som skul­le bli her­re på täp­pan. Nu vet vi hur det gick.

Me­dan Ronaldo för evigt har skri­vit in sig som en av de störs­ta i fot­bolls­hi­sto­ri­en fick Quaresma ald­rig ut sin ful­la po­ten­ti­al. Han er­bjöds chan­sen att få det i så­väl Bar­ce­lo­na, In­ter som Chel­sea – men det vil­le sig in­te rik­tigt.

Var­för?

Svårt att sva­ra på, men myc­ket hand­lar om ett hårt pann­ben. Där Ronaldo för­sa­ka­de allt för att bli num­mer ett föll Quaresma för fres­tel­se ef­ter fres­tel­se.

De bå­da möt­tes igen un­der som­ma­rens EM-slut­spel, och den som in­te på­ver­ka­des av de­ras käns­lor för varand­ra un­der och – fram­för allt – ef­ter mat­cher­na mås­te va­ra gjord av is. Ronaldo glad­des verk­li­gen med sin gam­le trä­tobro­der när Quaresma av­gjor­de bå­de åt­ton­dels­fi­na­len mot Kro­a­ti­en och kvarts­fi­na­len mot Po­len.

Och som av en slump bar det sig in­te bätt­re än att när Ronaldo gick sön­der i fi­na­len mot Frank­ri­ke er­sat­tes han av – Quaresma. Lyc­kan när de bå­da se­dan ge­men­samt lyf­ter EM-po­ka­len är full­stän­dig.

Nu har de bå­da åter­vänt till re­spek­ti­ve ar­bets­gi­va­re, och för förs­ta gång­en un­der kar­riä­ren har Quaresma för­ä­rats lag­kap­tens­bin­deln i en klubb.

Det är näs­tan för bra för att va­ra sant.

Foto: GET­TY IMA­GES

Ri­car­do Quaresma och Cristi­a­no Ronaldo fick hö­ja buck­lan till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.