FA­VO­RIT– ÄVEN IFIENDELÄGRET

CL-bibeln - - BARCELONA - Göran Bo­lin

Su­pertri­on där fram­me får ur­säk­ta.

Bar­ce­lo­nas po­pu­lä­ras­te spe­la­re är en ­an­nan ar­tist.

Andrés Iniesta är äls­kad i he­la Spa­ni­en – in­klu­si­ve Madrid.

I sam­band med det av­gö­ran­de må­let i VM-fi­na­len mot Hol­land 2010 hed­ra­de han ri­va­len Espa­nyols ­spe­la­re Da­ni Jar­que, som tra­giskt av­led i en hjärt­at­tack i au­gusti 2009.

Han är sty­rel­se­ord­fö­ran­de och har skänkt be­ty­dan­de sum­mor till mo­der­klub­ben Al­ba­ce­te, som ­dess­förin­nan gick på knä­na eko­no­miskt.

Han skul­le ald­rig kom­ma på tan­ken att kri­ti­se­ra lag­kam­ra­ter, mot­stån­da­re el­ler do­ma­re.

Nä, 32-åri­ge Andrés Iniesta är in­te som rätt många and­ra av da­gens fot­bolls­stjär­nor och det har gjort ­ho­nom omått­ligt po­pu­lär, in­te ba­ra i Bar­ce­lo­na och Spa­ni­en ut­an över he­la värl­den.

Det ul­ti­ma­ta be­vi­set för sin po­pu­la­ri­tet fick Iniesta när publi­ken på är­ke­ri­va­len Re­al Madrids hem­maa­re­na Ber­na­beu gav ho­nom en stå­en­de ova­tion i sam­band med en li­ga­match 2015. Då för­lo­ra­de än­då Re­al mat­chen med 4–0.

Själv le­ver Andrés Iniesta ett till­ba­kadra­get liv till­sam­mans med hu­strun An­na, som han gif­te sig med 2012, och dot­tern Va­le­ria, 5.

Fak­tum är att Andrés Iniesta myc­ket väl kun­de ha spe­lat för Re­al Madrid i dag. Han prov­spe­la­de med klub­ben i unga år, men när mam­ma Ma­ria Lu­jan fick hö­ra ryk­ten om pro­sti­tu­tions­verk­sam­het ba­ra en li­ten bit ifrån Re­al Madrids trä­nings­an­lägg­ning re­a­ge­ra­de hon med be­stört­ning och stop­pa­de över­gång­en.

Iniesta: upp­skat­tad för av­tryc­ken han sät­ter på plan – och lå­ga pro­fil ut­an­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.