VILLMER FÖRNÄSTA TER STEGEN

CL-bibeln - - BARCELONA -

VILL MER

Lu­is En­ri­que val­de ti­digt att an­vän­da bå­da si­na mål­vak­ter fre­kvent. Bra­vo fick an­sva­ret att stå i li­gan me­dan ter Stegen blev la­gets cup­kee­per. En ord­ning som tys­ken op­po­ne­rat sig emot. För en fort­satt sta­dig ut­veck­ling mot att bli en världs­mål­vakt tyc­ker ter Stegen in­te det räc­ker med 25 mat­cher per sä­song. Han vill ha fler, och ho­ta­de med att läm­na om han in­te fick det.

När Clau­dio Bra­vo nu skep­pats iväg till Ci­ty får vi väl gis­sa att En­ri­que hört ter Ste­gens bön...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.