33SKADOR–BA­RA IMANCHESTERCITY

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY - Göran Bo­lin

Världs­klass när han är ska­de­fri. Pro­ble­met?

Vin­cent Kompany till­bring­ar all­de­les för myc­ket tid i klub­bens re­ha­blo­ka­ler.

Goog­la på Vin­cent Kompany och ”in­ju­ri­es” så får du se vad som hän­der.

Just det. Du får en oänd­lig rad av ar­tik­lar att väl­ja och vra­ka bland.

Få i topp­fot­bol­len i dag är li­ka ska­de­be­näg­na som Man­ches­ter Ci­tys lag­kap­ten, och var­för det är så är rätt svårt att be­gri­pa. Kar­ln är ju ett fy­siskt praktex­em­plar. Stor, stark och säll­synt ståt­lig.

Men det hjäl­per allt­så in­te.

För­ra sä­song­en spe­la­de den 30-åri­ge bel­ga­ren en­dast i 20 av Ci­tys 58 mat­cher, och när han tving­a­des tac­ka nej till som­ma­rens EM-slut­spel i Frank­ri­ke var det nå­gon som räk­na­de ut att det var hans 33:e ska­da sen han kom till Man­ches­ter Ci­ty 2008.

När Pep Gu­ar­di­o­la kom till klub­ben i som­mar var det många som trod­de att han skul­le skep­pa Kompany all värl­dens väg.

Men ic­ke.

Gu­ar­di­o­la köp­te för­vis­so in John Stones från Ever­ton, men det in­ne­bär in­te att Ci­ty-trä­na­ren har för av­sikt att gö­ra sig av med Kompany.

Tvärtom; Gu­ar­di­o­la har sagt till Kompany att han ska skö­ta sin re­hab och att han har sin plats i mitt­för­sva­ret när han väl är frisk och i form igen.

– Al­la i Eng­land vet vil­ka kva­li­té­er Kompany har och min dröm är att han blir frisk, så att jag får an­vän­da ho­nom på pla­nen, sä­ger Gu­ar­di­o­la.

Kompany själv är tål­mo­dig som få och in­ställd på att kom­ma till­ba­ka star­ka­re än nå­gon­sin.

Hur det blir med den sa­ken åter­står att se.

Kompany är minst sagt ska­de­för­följd...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.