BLÅGULCOMEBACK WENDTSREVANSCH

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH - Göran Bo­lin

Många tyc­ker att han är till­ba­ka där han hör hem­ma.

Hur som helst:

Oscar Wendt gör come­back i svens­ka lands­la­get.

Det är synd att sä­ga att Oscar Wendt var en Erik Ham­rén-fa­vo­rit.

Ibland kom Glad­bachs väns­ter­bred­da­re med i den för­re för­bunds­kap­te­nens lands­lags­trup­per, men of­tast in­te.

Till slut skar det sig mel­lan de bå­da, vil­ket in­ne­bar att Wendt spo­la­des i trup­pen till EM-slut­spel i Frank­ri­ke i som­ras – egent­li­gen ut­an håll­bar mo­ti­ve­ring.

I Mön­cheng­lad­bach har man vid ett fler­tal till­fäl­len ut­tryckt stor för­vå­ning över att Wendt be­hand­lats så styv­mo­der­ligt i lands­la­get.

In­te så kons­tigt. I Glad­bach är Wendt stort upp­skat­tad ef­ter si­na fem år i klub­ben och han be­trak­tas nu­me­ra som gi­ven i la­get, an­ting­en som väns­ter­back, ­el­ler, i ett 3-5-2, som wing­back på väns­ter­kan­ten.

Med för­bunds­kap­tens­by­tet är Oscar Wendt åter­i­gen väl­kom­men in i den blå­gu­la ge­men­ska­pen. Han togs ut i Jan­ne An­ders­sons trupp till VM-kvalpre­miä­ren mot Ne­der­län­der­na den 6 sep­tem­ber, och nå­gon över­tal­ning var det ald­rig frå­gan om.

– Jag ring­de Oscar för att frå­ga om han vil­le va­ra med. Han blev väl­digt glad, sa­de Jan­ne An­ders­son i sam­band med sin förs­ta trupp­re­sen­ta­tion.

I skri­van­de stund är mat­chen än­nu in­te av­gjord, men vill det sig väl för den 30-åri­ge Sköv­de­so­nen kan han myc­ket väl ha fått spe­la från start, då det na­tur­li­ga förs­ta­va­let Mar­tin Ols­son är ska­dad.

Oscar Wendt i lands­la­get 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.