NYTTÄVENTYR FÖR’KINGKOLO’

CL-bibeln - - CELTIC - Göran Bo­lin

Han går från klubb till klubb – och blir li­ka po­pu­lär över­allt.

Nu ska Ko­lo Touré få publi­ken på Cel­tic Park att skan­de­ra hans namn.

Lill­bror­san Yaya i Man Ci­ty är allt an­nat än en mun­ter­gök.

Men det är pre­cis det Ko­lo Touré är.

Näs­tan all­tid glad, näs­tan all­tid till­mö­tes­gå­en­de blir han snabbt en sup­por­tergunst­ling i klub­bar­na han kom­mer till.

Frå­ga fan­sen i Ar­se­nal, i Man Ci­ty, i Li­ver­pool och al­la, el­ler i al­la fall de all­ra fles­ta, är po­si­tivt in­ställ­da till den nu­me­ra 35-åri­ge ivo­ri­a­nen.

Det är na­tur­ligt­vis in­te en­bart Ko­los munt­ra upp­syn och otvung­na sätt som gjort ho­nom så om­tyckt. Han är såklart ock­så en duk­tig fot­bolls­spe­la­re.

Snabb för att va­ra mitt­back, allt­mer po­si­tions­sä­ker, skap­ligt boll­trygg och in­te li­ka risk­be­nä­gen som förr. Dess­utom en käm­pe av re­nas­te vat­ten.

Och är det nå­got publi­ken på Cel­tic Park äls­kar, så är det spe­la­re som ger allt i al­la lä­gen.

Bren­dan Rod­gers ha­de Ko­lo Touré i Li­ver­pool och har nu hand­ploc­kat ho­nom till Cel­tic. Tan­ken är att Ko­lo som in­ner­back ska bli för­svars­chef och dess­utom få de unga spe­lar­na i klub­ben att för­stå vad som krävs för att lyc­kas på topp­ni­vå.

– Han är en un­der­bart pro­fes­sio­nell spe­la­re. Jag tog ho­nom till Li­ver­pool för hans er­fa­ren­het och för att han skul­le de­la med sig av si­na kun­ska­per till de and­ra mitt­bac­kar­na, och det gjor­de han verk­li­gen, sä­ger Bren­dan Rod­gers i en BBC-in­ter­vju.

Ko­lo Touré har sig­nat ettårs­kon­trakt med Cel­tic.

Ko­lo Touré blir pop­pis vart han än går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.