SPRÅKGENIETFÅR ASSISTERAFARSAN

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN - Andre­as Lill­han­nus

Ba­ra 27 år gam­mal – men as­si­ste­ran­de trä­na­re i sitt tred­je stor­lag.

Car­lo An­ce­lot­tis son får plats på trän­ar­bän­ken i Bay­ern Mün­chen.

– Jag ser fram emot att lä­ra mig myc­ket här, sä­ger Da­vi­de An­ce­lot­ti.

Spe­lar­na kän­ner ni re­dan till. En hel star­tel­va, plus bänk, av ren och skär världs­klass.

Nä, vi vän­der i stäl­let blic­kar­na till trän­ar­bän­ken och stäl­ler oss frå­gan:

Hur blir du trä­na­re för värl­dens bäs­ta lag?

Du är son till ett världs­namn in­om fot­bol­len Du har lätt för språk.

Da­vi­de An­ce­lot­ti, 27, är son till Car­lo och as­si­ste­ran­de trä­na­re i Bay­ern Mün­chen.

Det är egent­li­gen ingen­ting kons­tigt. Han var det även i PSG och Re­al Madrid, och han har en utbildning i id­rotts­ve­ten­skap.

Det finns ock­så en sak som Da­vi­de är be­tyd­ligt bätt­re på än farsan. Han kan näm­li­gen lä­ra sig språk – blixt­snabbt.

– På trä­nings­pla­nen så för­kla­rar jag öv­ning­ar, el­ler helt en­kelt hjäl­per till med språ­ket. Min pap­pa kan tys­ka hyf­sat men han för­står in­te allt än­nu.

Da­vi­de var som ung spe­la­re i AC Mi­lan. När kon­kur­ren­sen blev för tuff val­de han att läg­ga skor­na på hyl­lan för att i stäl­let föl­ja farsans fot­spår.

– Det är myc­ket lik­he­ter med Mi­lan här i Bay­ern. At­mo­sfä­ren är otro­lig, man kan verk­li­gen kän­na tra­di­tio­nen. Trots att det är en så stor klubb känns all­ting så fa­mil­järt. Jag ser fram emot att lä­ra mig myc­ket som trä­na­re här, men ock­så som per­son, med en ny kul­tur och ett nytt språk.

Da­vi­de An­ce­lot­ti till­sam­mans med pap­pa Car­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.