HADEPLANENKLAR REDANSOMBARN...

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID - Göran Bo­lin

Vem är mest ”At­le­ti” av spe­lar­na i da­gens At­lé­ti­co Madrid?

Sva­ret på frå­gan:

Gabi, 33-årig lag­kap­ten som äter, so­ver och le­ver klub­bens fär­ger.

När Gabi väx­te upp och nå­gon vux­en frå­ga­de vad han skul­le bli när han blev stor sva­ra­de den lil­le par­veln in­te ”fot­bolls­spe­la­re” som de fles­ta and­ra med dy­li­ka am­bi­tio­ner.

I stäl­let sva­ra­de han ”Jag ska bli spe­la­re i At­lé­ti­co Madrid”.

Och, ja, det blev han. A-lags­de­but 2004, men kort där­ef­ter lå­na­des han ut till Ge­ta­fe. Väl hem­ma igen dröj­de det två år in­nan han sål­des till Za­ra­go­za, som han re­pre­sen­te­ra­de un­der fy­ra sä­song­er.

Fart på kar­riä­ren blev det först 2011, när han åter­före­na­des med Di­e­go Si­me­o­ne, som han ha­de trä­nat till­sam­mans med 2003. Si­me­o­ne vil­le ha en stre­et­figh­ter på mitt­fäl­tet i At­le­ti, en spelar­typ han själv var som ak­tiv, och be­stäm­de sig för att för­sö­ka för­vand­la Gabi från en rätt harm­lös play­ma­ker till just det – en stre­et­figh­ter.

Si­me­o­nes förs­ta drag var att gö­ra Gabi till lag­kap­ten och sin för­läng­da arm ut på pla­nen, och res­ten är, som det bru­kar he­ta, ett styc­ke histo­ria.

Till­sam­mans har de bå­da lett At­lé­ti­co Madrid till en li­ga­se­ger och två Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­ler, och när de pra­tar om varand­ra är det all­tid med störs­ta re­spekt.

– Oav­sett vad som hän­der är Gabi min vik­ti­gas­te spe­la­re, har Si­me­o­ne sagt.

– För mig är han (Si­me­o­ne) värl­dens bäs­te trä­na­re, har Gabi för­kla­rat för al­la som har ve­lat lyss­na.

At­lé­ti­cos vik­ti­gas­te? Ja, i al­la fall om man ska tro trä­na­re Di­e­go Si­me­o­ne som hål­ler Gabi högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.