ÅTERFÖRENAS MEDBRORSAN

CL-bibeln - - PSV - Ro­bert Rosén

En gång i ti­den lag­kap­ten i Ajax. Nu­me­ra klubb­kam­rat med bror­san – i PSV. – Jag kol­la­de först om Ajax var intresserat, sä­ger Si­em de Jong om flyt­ten.

Ef­ter en ska­dedrab­bad de­but­sä­song och ett and­ra år som, snällt sagt, in­te kan be­skri­vas som nå­gon suc­cé läm­na­de Si­em de Jong i som­ras Stor­bri­tan­ni­en och Newcast­le för en flytt hem till Ne­der­län­der­na. Men då Ajax in­te vi­sa­de in­tres­se, klub­ben han som lag­kap­ten lett till dubb­la li­ga­tit­lar, blev det en flytt till ri­va­len i Eind­ho­ven – PSV.

– Jag kol­la­de först om Ajax var intresserat den här som­ma­ren. Vid en flytt till­ba­ka till Ne­der­län­der­na tyck­te jag det var rätt steg, med tan­ke på min bak­grund, sa de Jong till Al­ge­meen Dag­blad ef­ter att ha skri­vit på för PSV.

– I PSV re­spek­te­ra­de de att jag först vil­le ge Ajax chan­sen.

På grund av ett över­flöd av mitt­fäl­ta­re fanns dock in­te in­tres­set ifrån Ams­ter­dam. I Eind­ho­ven tog de istäl­let emot ho­nom med öpp­na ar­mar, då han teck­na­de un­der en lå­ne­af­fär.

Hos de re­ge­ran­de li­ga­mäs­tar­na återförenas han nu med lil­le­bror­san, den ett år yng­re Lu­uk. För förs­ta gång­en se­dan de som ton­å­ring­ar sprang runt i De Graaf­schaps aka­de­mi ska de nu spe­la till­sam­mans.

– Jag ser verk­li­gen fram emot det. Det har va­rit någon­ting som vi bäg­ge läng­tat ef­ter länge. För mig känns det väl­digt spe­ci­ellt när det nu snart hän­der, sa Si­em de Jong en­ligt Volks­krant ef­ter att af­fä­ren var klar.

Även om sto­re­bror­san Si­em nu skri­vit på för PSV är det tyd­ligt att hans käns­lor finns nå­gon an­nan­stans. Hos en bit­ter ri­val.

– Nej, jag vet in­te med Si­em. Ajax är i hans hjär­ta, men jag tror att han står bakom mig, sa Lu­uk till Volks­krant när han i vå­ras fick frå­gan på vil­ka Si­em höll på i ti­tel­stri­den.

De Jong läm­na­de Eng­land och Newcast­le för PSV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.