DRARGÄRNAPÅ ENVOLLEY( BOLL)

CL-bibeln - - ROSTOV - Göran Bo­lin

Han är Rostovs egen Ibra.

Sar­dar Azmoun, 21, är ira­ni­ern som Rostov snott åt sig – och hop­pas ska lyf­ta la­get till högs­ta Eu­ro­pa­klass.

Som ung spe­la­de Sar­dar bå­de fot­boll och vol­ley­boll och han an­sågs va­ra ett stort löf­te i bå­da spor­ter­na. Som 15-åring blev han ut­ta­gen i irans­ka U15-lands­la­get i vol­ley­boll. Kul, tyck­te pap­pa Khalil, som själv var iransk lands­lags­spe­la­re i vol­ley­boll en gång i ti­den. ­Än­då blev det fot­boll för Sar­dar, och som 17-åring slog han ige­nom på all­var med en rad fi­na in­sat­ser i U17lands­la­get.

Trots att Pre­mi­er Le­a­gue-bjäs­sen Ar­se­nal sig­na­le­ra­de in­tres­se val­de Sar­dar att gå till Ru­bin Ka­zan i rys­ka li­gan, och un­der sin förs­ta sä­song i klub­ben gjor­de han två mål på åt­ta mat­cher.

Nåt år se­na­re hör­de Ar­se­nal av sig igen och bjöd mot­sva­ran­de 20 mil­jo­ner kro­nor för Azmoun, som sa nej tack den här gång­en ock­så. Mi­lan, Ju­ven­tus, Bar­ce­lo­na, Li­ver­pool och Tot­ten­ham fick sam­ma svar.

I feb­ru­a­ri skrev Sar­dar Azmoun i stäl­let på ett 3,5 må­na­der långt lå­ne­kon­trakt med Rostov, som då ho­ta­des av ned­flytt­ning till and­ra­di­vi­sio­nen. Azmoun triv­des så bra i klub­ben att han för­läng­de lå­ne­av­ta­let med en sä­song.

In­för in­ne­va­ran­de sä­song vil­le Ru­bin ha till­ba­ka sin guldklimp, men Rostov ut­lös­te Sar­dars ut­köpsklau­sul. Trots att ären­det gick he­la vägen till id­rotts­värl­dens skil­je­dom­sto­len Cas är det fort­fa­ran­de oklart vil­ken klubb det är som egent­li­gen äger ho­nom i dag.

Sar­dar Azmoun är en spek­ta­ku­lär an­fal­la­re som mer än en gång lik­nats vid vår egen Zla­tan Ibrahimovic.

Om han blir li­ka bra får fram­ti­den ut­vi­sa.

Foto: GET­TY IMA­GES

Sar­dar Azmoun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.