SATTEPUNKTFÖR LANDS­LA­GET–SKA TAREVANSCHICL

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA - Se­basti­an Sundberg

EM var ing­en ro­lig histo­ria för var­ken Wern­bloom, Ryss­land el­ler CSKA-trä­na­ren Slut­skij. Nu sik­tar de på revansch i Eu­ro­pa med klubb­la­get.

– Jag kän­ner in­te att jag har en ny lands­lags­sats­ning i mig, sä­ger Wern­bloom.

In­för EM i som­mar ran­ka­de brit­tis­ka ka­na­len Wern­bloom som tur­ne­ring­ens ni­on­de (!) bäs­ta spe­la­re, ba­se­rat på sta­tistik från fjol­års­sä­song­en. Men nå­gon spel­tid blev det in­te för Kungälvs­so­nen i mäs­ter­ska­pet, som någ­ra vec­kor se­na­re med­de­la­de att han slu­tar i lands­la­get. 30-åring­en hann med 51 lands­kam­per och två mål med Wern­bloom med in­nan han sat­te punkt för sin nio och ett halvt år långa lands­lags­kar­riär.

Sam­ti­digt som Wern­bloom haft svårt att bli helt or­di­na­rie i lands­la­gets star­tel­va är han gju­ten i klubb­lagsträ­na­re Le­onid Slut­skijs di­to. När den 45-åri­ge trä­na­ren till­träd­de som för­bunds­kap­ten var ”BoomBoom” in­te sen med att hyl­la ho­nom.

– Han är en god män­ni­ska. Jag gil­lar ho­nom bå­de som per­son och som trä­na­re.

Även Slut­skij kan den här sä­song­en fo­ku­se­ra helt och fullt på klubb­la­get, ef­ter att som­ma­rens EM in­te blev som många i hans hem­land ha­de hop­pats. In­för sista grupp­mat­chen be­höv­de Ryss­land be­seg­ra Wales för att gå vi­da­re. Det slu­ta­de med tre­måls­för­lust – och ef­teråt av­gick Slut­skij själv­mant. På press­kon­fe­ren­sen fick han ock­så frå­gan om fi­askot be­ror på att det är för många ut­länds­ka spe­la­re i rys­ka li­gan.

– Nej. Jag tror det är tvärtom, sva­ra­de han.

Wern­bloom ris­ke­rar knap­past bän­ken i klubb­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.