INTEVASSASTMEN SNABBASTILIGAN

CL-bibeln - - B. LEVERKUSEN - Andre­as Lill­han­nus

Man bru­kar pra­ta om 15 mi­nu­ter i ramp­lju­set.

För Bay­ers nyförvärv Ke­vin Volland hand­lar det mer om nio se­kun­der.

Han gjor­de för­ra sä­song­en Bun­de­s­li­gas snab­bas­te mål nå­gon­sin.

– Jag tänk­te in­te på det var­je dag di­rekt, sä­ger han.

Re­kor­det var en an­nan Bay­er­spe­la­res först. 2014 gjor­de Ka­rim Bellarabi 1–0 mot Dort­mund ef­ter 9,3 se­kun­der, vil­ket då var det snabbast gjor­da må­let i Bun­de­s­li­gas histo­ria.

Det fick in­te hål­la sär­skilt länge.

För­ra sä­song­en, då Hof­fen­heim möt­te Bay­ern Mün­chen, slogs det av Ke­vin Volland.

Bay­ern ha­de av­spark, men en fel­pass från Da­vid Alaba snap­pa­des upp av Volland som tunn­la­de Neu­er och gjor­de mål. Tre ti­on­de­lar snab­ba­re än Bel­la­ra­bis ­ti­di­ga­re rekord.

– Det be­ty­der väl in­te jät­te­myc­ket. Det jag gil­la­de var att det var mot Bay­ern Mün­chen, det är all­tid ­spe­ci­ellt. Men om jag gör mål ef­ter nio se­kun­der, el­ler på tillägg­s­tid, spe­lar ing­en roll. Jag är med­ve­ten om re­kor­det men jag tän­ker in­te på det var­je dag, sä­ger Volland.

24-åring­en gjor­de i fjol åt­ta mål och sju as­sist i Bun­de­s­li­ga, vil­ket i som­ras gav ho­nom en över­gång till Bay­er Le­ver­ku­sen.

Klub­ben kom för­ra året trea i li­gan, men var he­la 18 po­äng bakom två­an Dort­mund. Må­let i år: att ­mins­ka av­stån­det.

– Det blir vik­tigt med en bra start. Jag vet att vårt lag har kva­li­té och jag tror att det mesta är möj­ligt. Vi vill mins­ka av­stån­det, men då gäl­ler det att vin­na vec­ka ut och vec­ka in, sä­ger han.

Foto: AP

Ke­vin ”Neun Se­kun­den” Volland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.