NUELLERALDRIG FÖRPOCHETTINO

CL-bibeln - - TOTTENHAM - Göran Bo­lin

Mau­ri­cio Pochet­ti­no sä­ger att han in­te bryr sig det mins­ta.

Men det gör fan­sen.

Det är nu el­ler ald­rig som Tot­ten­ham ska pas­se­ra av­skyd­da ri­va­len Ar­se­nal och bli nor­ra Lon­dons stolt­het.

Arsé­ne Weng­er till­träd­de som ma­na­ger för Ar­se­nal 1996. Sen dess har ” The Gun­ners” all­tid ham­nat fö­re Tot­ten­ham i PL-ta­bel­len.

All­ra när­mast ett tron­skif­te var det för­ra sä­song­en, då Tot­ten­ham in­för sista om­gång­en ha­de kopp­lat ett re­jält grepp om är­ke­ri­va­len.

Men det slu­ta­de som det all­tid tycks gö­ra. Spurs kol­lap­sa­de i sista mat­chen mot Newcast­le, sam­ti­digt som Ar­se­nal vann sin match och ord­ning­en var – åt­minsto­ne om man sät­ter på sig de rödvita glas­ö­go­nen – åter­ställd.

Ef­teråt ha­de Tot­ten­hamfan­sen svårt att gläd­ja sig åt tred­je­plat­sen och spel i Cham­pi­ons Le­a­gue. Det var ju så nä­ra att man änt­li­gen ha­de lyc­kats bry­ta för­ban­nel­sen och kom­ma fö­re Ar­se­nal i ta­bel­len.

Mau­ri­cio Pochet­ti­no för­stod in­te rik­tigt sup­port­rar­nas be­svi­kel­se. Hans am­bi­tion som ma­na­ger är att gö­ra Tot­ten­ham till en eta­ble­rad stor­klubb i PL, och vad Ar­se­nal fö­re­tar sig strun­tar han hög­akt­nings­fullt i.

För förs­ta gång­en sen 2010/11 ska Tot­ten­ham nu för­sö­ka att kom­bi­ne­ra en sats­ning på att på all­var slåss om li­ga­ti­teln med att gö­ra ett re­jält för­sök att nå långt i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Oav­sett hur det går är klub­bens sup­port­rar främst in­ställ­da på en an­nan sak: Att änt­li­gen få de­tro­ni­se­ra Ar­se­nal från kung­a­tro­nen i nor­ra Lon­don.

Sup­port­rar­na bryr sig li­te mer än trä­na­re Pochet­ti­no om att kom­ma fö­re Weng­er och kom­pa­ni...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.