SPELADEHÖGT OCHTORSKADE

CL-bibeln - - MONACO - Göran Bo­lin

Som fot­bolls­spe­la­re ska man in­te bet­ta på fot­bolls­mat­cher.

Det vet Va­le­re Ger­main bätt­re än de fles­ta i dag.

Un­der som­ma­ren kom det fram att 19 spe­la­re och trä­na­re i de två högs­ta di­vi­sio­ner­na i Frank­ri­ke ha­de spe­lat om peng­ar på al­le­han­da fot­bolls­mat­cher.

Det är in­te tillå­tet i lan­det, och där­för be­stäm­de frans­ka fot­bolls­för­bun­det att straf­fa de in­blan­da­de med bö­ter och av­stäng­da mat­cher.

En av spe­lar­na som döm­des var Mo­nacos 26-åri­ge an­falls­spets Va­le­re Ger­main.

Han straf­fa­des med mot­sva­ran­de 15 000 kro­nor i bö­ter och av­stäng­ning i två mat­cher.

Det är oklart vil­ka mat­cher Ger­main bet­ta­de på, men han har er­känt och har som en kon­se­kvens av sitt hand­lan­de re­dan mis­sat en match den­na sä­song.

Ger­mains klubb­kom­pis i Nice för­ra sä­song­en, Je­re­my Pi­ed, är en an­nan som straf­fats. I hans fall hand­lar det om tre mat­chers av­stäng­ning.

– Jag spe­la­de tio eu­ro på en Li­gue 1-match – och för­lo­ra­de peng­ar­na. Ni­cesup­port­rar­na kan va­ra helt sä­ker på att jag in­te spe­la­de på nå­gon av vå­ra mat­cher, sä­ger Pi­ed.

Va­le­re Ger­main lå­na­des ut till Nice för­ra sä­song­en. Där fick han ett rik­tigt lyft.

Ger­main spe­la­de samt­li­ga 38 li­ga­mat­cher och bi­drog verk­samt till la­gets fi­na fjär­de­plats med att gö­ra 20 po­äng, varav 14 mål.

Succén in­ne­bar att Mo­naco tog till­ba­ka ho­nom och nu är tan­ken att han i rol­len som en­sam for­ward ska gö­ra upp­åt 20 li­ga­mål den­na sä­song.

Och nå­gon vads­lag­ning på fot­bolls­mat­cher blir det såklart in­te frå­gan om.

Va­le­re Ger­main spe­la­de för Nice för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.