SKÖTNER GUN­NERS FÖR­SLAG

CL-bibeln - - MONACO -

Dji­bril Sidibé läm­na­de Lil­le un­der som­ma­ren och blev där­med ett jagat vil­le­bråd. En av klub­bar­na som vil­le kö­pa den mångsidi­ge yt­ter­bac­ken var Pre­mi­er Le­a­gue-bjäs­sen Ar­se­nal som, en­ligt L’Equi­pe, bjöd mot­sva­ran­de 150 mil­jo­ner kro­nor för 24-åring­en. Men Sidibé val­de i stäl­let att sig­na ett femårs­kon­trakt med Mo­naco. Han ­mo­ti­ve­ra­de sitt be­slut med att han fort­fa­ran­de är ung och att han even­tu­ellt löp­te ris­ken att in­te få så myc­ket spel­tid i Gun­ners.

BLEV 5 ÅR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.