TILLOCHMEDPEPE HARLUGNARESIDA

CL-bibeln - - REAL MADRID - Göran Bo­lin

Vi är allt någ­ra styc­ken som har re­tat oss på Pe­pe och hans fa­so­ner på pla­nen.

Men sta­tisti­ken lju­ger knap­past:

Han har bli­vit lug­na­re med åren.

En spe­la­re som tar till al­la tjuv­tricks som finns i boken för att få mot­stån­dar­na ur ba­lans.

Det är li­te så vi har lärt kän­na Pe­pe, den Bra­si­li­en­föd­de por­tu­gi­sen som kom till Re­al Madrid från Por­to 2007.

Hår­dast har kri­ti­ken va­rit från är­ke­ri­va­len Bar­ce­lo­nas sup­port­rar, som vid mer än ett till­fäl­le hå­nat och häck­lat in­ner­bac­ken för al­la hans till­tag på fot­bolls­pla­nen.

Men man ska pas­sa sig för att kas­ta sten i ett glas­hus.

Sta­tistik vi­sar att Pe­pe se­dan 2009 har dra­git på sig sjut­tio­sju gu­la kort och tving­ats sy­na det rö­da kor­tet vid fem till­fäl­len. Det ska jäm­fö­ras med Neymar, som un­der mot­sva­ran­de tid har fått ett­hund­ra gu­la kort och bli­vit ut­vi­sad sex gång­er.

De sta­tis­tis­ka upp­gif­ter­na togs för­vis­so fram för­ra som­ma­ren, men det är knap­past så att det är ir­re­le­vant att ploc­ka fram dem nu. Tvärtom.

Tit­tar man på hur många gu­la och rö­da kort Pe­pe har dra­git på sig de se­nas­te sä­song­er­na vi­sar sta­tisti­ken att han suc­ces­sivt har lug­nat ned sig av­se­värt. Sä­song­en 2011/12 var han som värst. Då drog han på sig tio gu­la kort och ett rött. Det ska jäm­fö­ras med fjol­års­sä­song­en, då han tving­a­des sy­na ost­ski­van fem gång­er, men kla­ra­de sig un­dan att bli ut­vi­sad.

Och hur var det då med Neymar för­ra sä­song­en? Sex gu­la kort i li­gan och ing­et rött.

Jodå, även han är lug­na­re nu för ti­den.

Foto: GET­TY IMA­GES

En allt säll­syn­ta­re syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.