NOBBADEBÅDE REALOCHCITY

CL-bibeln - - BOR. DORTMUND - Andre­as Lill­han­nus

Ja­gad av Re­al Madrid och Man­ches­ter Ci­ty.

Men ingen­ting kun­de loc­ka Pi­er­re-Eme­rick Aubameyang från Bo­rus­sia Dort­mund.

– Jag är in­te fär­dig här, sä­ger han.

Bo­rus­sia Dort­mund gjor­de en av si­na bäs­ta sä­song­er nå­gon­sin. Det gäll­de även för Pi­er­re-Eme­rick Aubameyang.

An­fal­la­ren stod för he­la 39 mål ut­ö­ver al­la täv­lings­mat­cher, flest i Dort­mund med 13 måls mar­gi­nal. Men me­dan mitt­fäl­tar­na Gün­do­gan och Mk­hita­ry­an för­svann så val­de ga­bo­ne­sen att stan­na.

Trots att det fanns in­tres­se från Man­ches­ter Ci­ty och fram­för allt Re­al Madrid. Ci­tat spred sig i me­dia om att Aubameyang sagt att ”det en­da som kun­de ta ho­nom från Dort­mund var ett er­bju­dan­de från Re­al Madrid”, det fick ho­nom att de­men­te­ra på so­ci­a­la me­di­er.

”Jag var är­lig med att Re­al Madrid var min drömklubb som ung. In­te läng­re!”, skrev han.

Det ryk­ta­des om er­bju­dan­den upp mot 600 mil­jo­ner kro­nor. Men Aubameyang, som har kon­trakt till 2020, är kvar i Dort­mund.

– Jag är in­te fär­dig här. Jag vill stan­na i BVB länge, och jag har myc­ket jag vill upp­nå. Jag var ald­rig in­tres­se­rad av att by­ta klubb, sä­ger han.

Aubameyang väl­jer även att hyl­la Dort­munds nya, unga, värv­ning­ar. Och om Dort­mund kan slå Bay­ern i år? Ing­en tve­kan.

– Vi har köpt många unga spe­la­re, men al­la har enorm ta­lang. Jag vill vin­na tit­lar med Göt­ze och Schürr­le i år. Minst en ti­tel mås­te va­ra må­let. Och ja, vi har po­ten­ti­a­len att slå Bay­ern Mün­chen i år. Det vet jag.

Aubameyang har inga pla­ner på att läm­na BVB. ”Jag har myc­ket jag vill upp­nå här”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.