FICKSINDRÖM FÖRVERKLIGAD

CL-bibeln - - SPORTING - Ro­bert Rosén

Möt Spor­tings se­nas­te nyförvärv. Can­cer­drab­ba­de Fran­ci­sco, 5.

– Med män­ni­skor som Fran­ci­sco som vi lätt kom­mer fin­nas i 110 år till, sa Spor­ting­pre­si­den­ten Bru­no de Carl­val­ho när han pre­sen­te­ra­de värv­ning­en.

Fot­boll är fot­boll. Men oav­sett vad Bill Shankly sa så är det ett fak­tum att det fak­tiskt finns sa­ker och ting här i li­vet som är vik­ti­ga­re. In­te minst li­vet i sig självt.

Den femå­ri­ge Spor­ting-sup­por­ten Fran­ci­sco är sjuk i can­cer. Och även om Spor­ting Clu­be de Por­tu­gal in­te kan bo­ta sjuk­do­men be­slöt de sig åt­minsto­ne för att gö­ra någon­ting, för att upp­fyl­la en an­nan av femå­ring­ens dröm­mar.

De pre­sen­te­ra­de ho­nom som ett av som­ma­rens nyförvärv.

– Vi har haft nö­jet att gö­ra klart med Fran­ci­sco, vars jobb är att spar­ka igång sä­song­ens förs­ta match. Han är nat­tens sto­ra värv­ning. Han är ett stort namn som kom­mer vi­sa al­la vad Spor­ting hand­lar om. Den här klub­ben är 110 år gam­mal och det är med män­ni­skor som Fran­ci­sco som vi lätt kom­mer fin­nas i 110 år till, sa Spor­ting-pre­si­den­ten Bru­no de Car­val­ho till klub­bens hem­si­da.

Klädd i klub­bens hem­ma­ställ fo­to­gra­fe­ra­des femå­ring­en till­sam­mans med pre­si­den­ten och trä­na­ren Jor­ge Je­sus. Var­på den unge sup­por­ten fick äran att ta hand om av­spar­ken i sä­song­ens förs­ta trä­nings­match – mot Lyon.

”Dröm­men för­verk­li­ga­des när lil­le Fran­ci­sco led­de ut la­get in­för 30 000 fans och gick till mitt­cir­keln för att star­ta mat­chen”, skrev Spor­ting i sam­band med hän­del­sen.

Ty­värr för lil­le Fran­ci­scos del slu­ta­de mat­chen i ett 0–1–ne­der­lag. Men vad gör det, fot­boll är fot­boll. Det finns fak­tiskt vik­ti­ga­re sa­ker och ting här i li­vet.

Spor­ting-pre­si­den­ten med klub­bens nyförvärv, can­cer­sju­ke Fran­ci­sco, 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.