SÅSPELARSPORTING

CL-bibeln - - SPORTING -

Un­der Je­sus led­ning är det ett 4–4–2 som gäl­ler. För­svars­lin­jen är vis­ser­li­gen rak men det finns ingen­ting som in­te sä­ger att yt­ter­bac­kar­na ska fyl­la på fram­åt. Med två styc­ken lågt sit­tan­de in­ner­mitt­fäl­ta­re ges yt­ter­mitt­fäl­tar­na i sin tur möj­lig­het att vand­ra hög­re upp i ba­nan och till­sam­mans med an­falls­du­on bil­dar de en of­fen­siv kvar­tett. Det he­la be­skrivs som en at­trak­tiv fot­boll där Spor­ting via ett ef­fek­tivt pres­sy­stem och myc­ket löp­ning­ar ut­an boll stän­digt har al­ter­na­tiv att spe­la vi­da­re bol­len på. Om det är fram­gångs­rikt? Ja­ja­män. Om hem­mafan­sen upp­skat­tar det? Jodå.

PEREIRA MARKOVIC PATRICIO COATES SILVA CAMP­BELL SEMEDO CAR­VAL­HO BAS DOST JEFFERSON B. RUIZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.