POLSKTCL-SPEL– VIADJURGÅRDEN

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA - Göran Bo­lin

Inga svens­kar spe­lar i Le­gia Warsa­wa, men det finns en li­ten svensk­kopp­ling än­då.

En fin­län­da­re och en schwei­za­re har näm­li­gen spel i Djur­går­den på me­rit­lis­tan.

Kasper Hämäläinen kom till Djur­går­den 2010, gjor­de viss suc­cé och för­svann till Lech Poz­nan 2013. Näs­ta klub­byte blev desto mer dra­ma­tiskt.

I se­nas­te vin­ter­fönst­ret läm­na­de Hämäläinen Lech som bos­man och skrev på ett luk­ra­tivt 3,5-års­av­tal med sto­ra ri­va­len Le­gia Wars­za­wa.

Det gör man in­te ostraf­fat. Sup­port­rar­na till Lech trod­de att den omått­ligt po­pu­lä­re Hämäläinen skul­le flyt­ta till gre­kis­ka PAOK. När de i stäl­let fick re­da på att han ha­de valt Le­gia blev de ra­san­de. Nu­me­ra är Hämäläinen stämp­lad som en döds­fi­en­de till Lech och har i so­ci­a­la me­di­er kal­lats allt från ”svi­ka­re” till ”för­rä­da­re”.

Hämäläinen själv mo­ti­ve­ra­de den för­bjud­na flyt­ten med att han mås­te tän­ka på sig själv och sin fa­miljs fram­tid. Kasper Hämäläinen är nu­me­ra av allt att dö­ma eko­no­miskt obe­ro­en­de.

Det kos­ta­de att bli det, om man sä­ger så. Alex­an­dar Prijovic kom till Djur­går­den från Trom­sö i au­gusti 2013. Han åter­före­na­des där­med med sin gam­le trä­na­re Per-Mat­hi­as Hög­mo.

Succén lät in­te vän­ta på sig. Re­dan i sin förs­ta match för Djur­går­den gjor­de Prijovic hat­t­rick när IFK Norr­kö­ping be­seg­ra­des med 3–2.

Sen blev det in­te så många mål till och ef­ter en del tur­bu­lens läm­na­de schwei­za­ren med ser­bis­ka röt­ter Djur­går­den för tur­kis­ka Bo­luspor.

I Po­len är Prijovic känd som en su­per­sub.

Här hem­ma minns vi ho­nom mest som en Zlatan­look-a-li­ke.

Kasper Hämäläinen i all­svens­kan 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.