LÄMNADEFÖRMODERRYSSLAND

CL-bibeln - - LEGIA WARSZAWA -

NY FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Han led­de Le­gia till li­ga­ti­teln för­ra sä­song­en, och de fles­ta trod­de att han skul­le stan­na kvar på trä­nar­pos­ten. Men så blev det in­te. I stäl­let hop­pa­de Sta­nislav Tjertje­sov av och blev för­bunds­kap­ten i hem­lan­det Ryss­land. En av ­an­led­ning­ar­na till att Tjertje­sov läm­na­de ska ha va­rit att han ham­na­de i kon­flikt med klubbled­ning­en gäl­lan­de värv­nings­po­li­cyn. Tjertje­sov vil­le, med tan­ke på fö­re­stå­en­de spel i Cham­pi­ons Le­a­gue, vär­va li­te äld­re rys­ka spe­la­re me­dan klubbled­ning­en hell­re öns­kar kö­pa ungt och bil­ligt.

Tjertje­sov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.