REVANSCHFÖREN ’PERFEKTKAPTEN’

CL-bibeln - - LEICESTER - Göran Bo­lin

Hå­nad och be­spot­tad 2014/15.

För­ra sä­song­en fick Wes Mor­gan sin ­revansch.

Han sat­te in­te en fot fel på vägen till den sen­sa­tio­nel­la li­ga­ti­teln.

Två själv­mål och di­rekt in­blan­dad i yt­ter­li­ga­re ett an­tal bak­läng­es­mål.

Wes Mor­gan be­trak­ta­des – med all rätt – som en sä­ker­hets­risk i Lei­ces­ters mitt­för­svar sä­song­en 2014/15.

När Clau­dio Ra­ni­e­ri kom till klub­ben in­för fjol­års­sä­song­en var vi nog någ­ra som trod­de att han skul­le skep­pa iväg den up­pen­bart klan­ti­ge 32-åring­en.

Men ic­ke. Ra­ni­e­ri trod­de ben­hårt på Mor­gan och lät ho­nom dess­utom be­hål­la lag­kap­tens­bin­deln.

Ett bra be­slut, skul­le det vi­sa sig. Till­sam­mans med tys­ke Ro­bert Huth bil­da­de Mor­gan ett yt­terst håll­fast för­svars­fun­da­ment, som verk­samt bi­drog till att Lei­ces­ter ba­ra för­lo­ra­de tre li­ga­mat­cher och kun­de ta hem ti­teln med tio po­ängs mar­gi­nal till två­an Ar­se­nal.

Om Mor­gan gjor­de någ­ra själv­mål un­der mäs­tar­sä­song­en? In­te ett en­da. Dä­re­mot rass­la­de det i mot­stån­dar­må­let vid någ­ra till­fäl­len. Han av­gjor­de mot Sout­hamp­ton och ord­na­de den vik­ti­ga kvit­te­ring­en i bor­t­a­mö­tet med Man­ches­ter Uni­ted.

I an­slut­ning till sä­song­en blev Wes Mor­gan ut­ta­gen i li­gans all star-el­va – ut­an att nå­gon höj­de på ögon­bry­nen.

– Han är som Ba­loo i ”Djung­el­bo­ken”, sä­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri. En stor och snäll björn som tar hand om de and­ra spe­lar­na i trup­pen. Han pra­tar in­te så myc­ket, men när han väl öpp­nar mun­nen lyss­nar al­la.

– Han är den per­fek­te kap­te­nen.

Wes Mor­gan var som för­bytt un­der fjol­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.