HARSÅLTSPELARE FÖR5000000000 –PÅBARA12ÅR...

CL-bibeln - - PORTO - Göran Bo­lin

Por­to vann Cham­pi­ons Le­a­gue 2003/2004. Sen dess har man sålt spe­la­re för mot­sva­ran­de fem mil­jar­der kro­nor.

Den nä­ra re­la­tio­nen med Bra­si­li­en och de mil­da ar­bets­mark­nads­la­gar­na.

Det är den hu­vud­sak­li­ga för­kla­ring­en till att Por­to har kun­nat gö­ra det ena spe­lar­fyn­det ef­ter det and­ra i Sy­da­me­ri­ka.

Ja, plus skarp scou­ting, såklart.

Por­to har köpt sy­da­me­ri­kans­ka spe­la­re bil­ligt, ut­bil­dat dem grund­ligt och sen sålt dem dyrt till klub­bar med helt and­ra eko­no­mis­ka re­sur­ser.

Tre ex­em­pel:

Ra­da­mel Falcao köp­tes för en spottsty­ver från ar­gen­tins­ka Ri­ver Pla­te 2009. Två sä­song­er se­na­re sål­des den colom­bi­ans­ke an­fal­la­ren vi­da­re till At­lé­ti­co Madrid för mot­sva­ran­de drygt 300 mil­jo­ner kro­nor.

Ja­mes Rodriguez hand­la­des in från ar­gen­tins­ka Ban­fi­eld 2010 för i stor­leks­ord­ning­en mot­sva­ran­de 30 mil­jo­ner kro­nor. Tre sä­song­er se­na­re sål­des han för det tio­dubb­la be­lop­pet till då stor­sat­san­de AS Mo­naco.

Danilo häm­ta­des från San­tos 2011 och här var över­gångs­sum­man li­te hög­re, drygt mot­sva­ran­de 50 mil­jo­ner kro­nor. Fy­ra sä­song­er se­na­re sål­des den bra­si­li­ans­ke yt­ter­bac­ken vi­da­re för i run­da släng­ar mot­sva­ran­de 270 mil­jo­ner kro­nor.

Ef­tersom bå­de Falcao och Rodriguez bytt klubb se­dan dess kan man på go­da grun­der miss­tän­ka att Por­tos kas­sa­kis­ta fyllts på yt­ter­li­ga­re.

Frå­gan nu är vem som blir klub­bens näs­ta su­per­af­fär. Ett tips:

André Silva – en 20-årig an­falls­be­gåv­ning som in­lett in­ne­va­ran­de sä­song ly­san­de.

Ra­da­mel Falcao, ba­ra en av Por­tos bra af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.