NOBBADESITT FAVORITLAG: ’STORTSTEG’

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE - Se­basti­an Sundberg

Björn Eng­els har haft en om­tum­lan­de som­mar. Den bör­ja­de på bäs­ta tänk­ba­ra sätt, fort­sat­te med ett mar­dröms­be­sked och av­slu­ta­des med att han nob­ba­de sitt favoritlag.

– Det är ett för stort steg för mig, sä­ger 21-åring­en.

Se­nas­te må­na­der­na har va­rit en känslo­mäs­sig berg-och-dal-ba­na för ett av Bel­gi­ens sto­ra fram­tids­namn. I maj blev Björn Eng­els bel­gisk mäs­ta­re med klub­ben han kom till som el­va­å­ring, ett år ef­ter att de blev mäs­ta­re se­nast.

Ett par vec­kor se­na­re skul­le näs­ta dröm skul­le upp­fyl­las: Åka på sitt förs­ta mäs­ter­skap med lands­la­get. Men en ljumsk­ska­da kom emel­lan och stop­pa­de 21-åring­en från EM.

Snart skul­le pen­deln svänga igen. Tid­ning­ar­na rap­por­te­ra­de att Bo­rus­sia Dort­mund och Ar­se­nal var in­tres­se­ra­de av den spel­skick­li­ga mitt­bac­ken.

Spe­ku­la­tio­ner­na och in­tres­set blev allt in­ten­si­va­re ju läng­re som­ma­ren gick än­då tills Eng­els själv av­slu­ta­de dem. Trots att han har haft ”Gun­ners som favoritlag se­dan barns­ben”, och ha­de fått möj­lig­het att bil­da mitt­backspar med sin fö­re­bild Lau­rent Koscielny där, sa han:

– Att gå till Ar­se­nal el­ler Dort­mund är ett för stort steg för mig att ta just nu. Ett mit­ten­lag i en stor li­ga ha­de va­rit ett per­fekt steg för mig att ta, sa Eng­els.

Han ser i stäl­let fram emot att spe­la Cham­pi­ons Le­a­gue med Club Brüg­ge.

– Det är en fin möj­lig­het.

Ja­ga­des av topp­klub­bar he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.