SÅSPELARCLUBBRÜGGE

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

”No sweat, no glo­ry” gäl­ler bå­de de­fen­sivt och of­fen­sivt, vil­ket le­der till ett rör­ligt och fart­fyllt an­falls­spel. Nyck­lar­na i spe­let är enk­la: De käm­par hårt och spring­er myc­ket. Spe­let har för­änd­rats se­dan de nåd­de Cham­pi­ons Le­a­gue gång på gång i bör­jan av 2000-ta­let ge­nom att slå läng­re bol­lar på bland and­ra norr­man­nen Ru­ne Lange. Nu hålls bol­len be­tyd­ligt mer på mar­ken och Vana­kens evig­hets­lö­pan­de öpp­nar upp myc­ket ytor i of­fen­si­ven. Kan väl­ja oli­ka spelsti­lar be­ro­en­de på om cen­tra­la an­falls­plat­sen ges till snab­ba Diaby el­ler kraft­ful­la Vossen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.