BLÅGULTSETTA INTEGIVENIFCK

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN - Göran Bo­lin

I svens­ka lands­la­get lär han ta över som et­ta ef­ter Andre­as Isaks­son.

I Dan­mark pra­tar man mest om mål­vakts­du­el­len i FCK.

Ro­bin Ol­sen är ing­en gi­ven et­ta i klubb­la­get.

Un­der ett par års tid har han fun­ge­rat som back­up för Andre­as Isaks­son i lands­la­get.

Och nu när Isaks­son har valt att pen­sio­ne­ra sig ter det sig na­tur­ligt att Ro­bin Ol­sen tar plats mel­lan stol­par­na i Blå­gult.

Det finns dock ett li­tet pro­blem i sam­man­hang­et: 26-åring­en från Mal­mö är in­te själv­klar som et­ta i FC Kö­pen­hamn.

I vas­sen lu­rar fram­för allt Step­han An­der­sen, som är tvåa i dans­ka lands­la­get bakom Lei­ces­ters Pre­mi­er Le­a­gue-mäs­ta­re Kasper Sch­meichel.

Ro­bin Ol­sen har va­rit första­va­let för trä­na­ren Stå­le Sol­bak­ken allt­se­dan svens­ken kom till klub­ben på lån från gre­kis­ka PAOK i se­nas­te vin­ter­fönst­ret, men det be­ror li­ka myc­ket på att An­der­sen har va­rit ska­dad.

34-åring­en bröt fo­ten i ja­nu­a­ri och har se­dan dess ba­ra spe­lat en match. An­der­sen är än­nu in­te helt åter­ställd ef­ter ska­dan, men det lär in­te drö­ja sär­skilt länge in­nan han är det, och då hård­nar kam­pen om vem av de två som ska stå.

Stå­le Sol­bak­ken ser det in­te som nå­got pro­blem att ha två kom­pe­ten­ta mål­vak­ter som kon­kur­re­rar in­ternt ut­an sä­ger i in­ter­vju­er med dans­ka me­di­er att så har det all­tid va­rit un­der hans tid i klub­ben.

Än så länge kan svens­ke för­bunds­kap­te­nen Jan­ne An­ders­son va­ra helt lugn.

Men det kan änd­ra sig snab­ba­re än man hin­ner ­sä­ga ”mål­vakts­byte”.

Ro­bin Ol­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.