EATTHISALLA VIKTHÅNARE

CL-bibeln - - JUVENTUS - Andre­as Lill­han­nus

Gon­za­lo Hi­gu­ain har haft hän­del­se­ri­ka vec­kor som Ju­ven­tus­spe­la­re.

Han var ett re­kord­köp och han blev vikt­hå­nad – re­jält.

Han sva­ra­de med att bli stor hjäl­te di­rekt i pre­miä­ren.

Ne­a­pel stod i lå­gor när Gon­za­lo Hi­gu­ain byt­te ljus­blått mot svart­vitt, Na­po­li mot Ju­ven­tus.

Na­po­li fick en re­kord­sum­ma av 856 mil­jo­ner kro­nor, och det går lik­som in­te att snac­ka bort ho­nom, hur myc­ket man än vill.

Det är än­då man­nen som gjor­de 36 Se­rie A-mål på 35 mat­cher för­ra sä­song­en, som gjor­de 17 mål fler än två­an i skyt­te­li­gan, och som i och med det slog Gun­nar Nor­dahls 66 år gam­la mål­re­kord.

– Al­la vet vad Ju­ven­tus hand­lar om. Allt hand­lar om att vin­na, och klub­ben är byggd på fram­gång, sa han ef­ter över­gång­en.

28-åring­en fick dock in­te en op­ti­mal start i Ju­ve. Han fick en ex­tra lång se­mes­ter, och när han väl kom till­ba­ka var han nå­got... knub­big.

– Jag blev choc­kad, han är ju fe­ta­re än mig! De be­ta­lar så myc­ket peng­ar och han kom­mer till­ba­ka som en li­ten gris, sa for­ne stor­spe­la­ren Ro­bert Prosi­nec­ki.

Men när Se­rie A-pre­miä­ren mot Fi­o­ren­ti­na väl stun­da­de var det än­då han, Pi­pi­ta, som räd­da­de Ju­ven­tus.

Ar­gen­ti­na­ren in­led­de mat­chen på bän­ken, blev i­nbytt, och på ty­piskt Hi­gu­ain-manér höll han sig f­ram­me på en re­tur och av­gjor­de mat­chen – ba­ra fy­ra mi­nu­ter se­na­re.

Gri­sen ha­de seg­rat.

– Det är bätt­re om de fort­sät­ter sä­ga att jag är tjock, för jag kom­mer fort­sät­ta gö­ra mål, sa Hi­gu­ain.

Foto: GET­TY IMA­GES

Tung replik di­rekt mot häck­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.