HARTAPPATETT VÄRLDSKLASSLAG

CL-bibeln - - SEVILLA - Göran Bo­lin

Se­vil­la är en tran­sit­klubb.

De kö­per in bil­ligt och säl­jer dyrt. Lås oss tit­ta li­te på vil­ket lag klub­ben ­kun­de ha haft med en sta­dig eko­no­mi.

Nu­va­ran­de kee­pern Ser­gio Rico är en ta­lang ut­ö­ver det van­li­ga, men den bäs­te på po­si­tio­nen som klub­ben har haft de se­nas­te åren är nog Di­e­go López, som via mel­lan­land­ning i Re­al Madrid nu står i Mi­lan.

I back­lin­jen är för­stås Da­ni Alvés och Ser­gio Ra­mos giv­na. Bå­da har va­rit världs­spe­la­re den se­nas­te ti­o­års­pe­ri­o­den och vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue mer än en gång. Al­ves har i som­mar läm­nat Bar­ce­lo­na för Ju­ven­tus me­dan Ra­mos alltjämt är lag­kap­ten i Re­al Madrid.

Des­sa bå­da gi­gan­ter skul­le kun­na kom­plet­te­ras med Al­ber­to Moreno, nu i Li­ver­pool, och Fe­de­ri­co ­Fa­zio, på lån från Tot­ten­ham till Ro­ma.

Jesús Navas, nu i Man­ches­ter Ci­ty, mås­te såklart med som hö­ge­ryt­ter me­dan Gr­ze­gorsz Kryc­kowi­ak, till PSG i som­mar, och Ivan Ra­ki­tic, klub­ba­dress Bar­ce­lo­na, får bil­da in­ner­mitt­fält, vil­ket in­ne­bär att Éver ­Ba­ne­ga, nu i In­ter, tving­as kli­va ut på väns­ter­kan­ten.

I an­fal­let har vi valt att ploc­ka ut Car­los Bac­ca, ­colom­bi­ansk lands­lags­man som nu­me­ra är i Mi­lan, och Kévin Gameiro, fjol­års­sä­song­ens sär­klas­si­ge mål­skytt som i som­mar föll för lock­to­ner­na från At­lé­ti­co Madrid.

Allt­så: Di­e­go López – Da­ni Alvés, Ser­gio Ra­mos, ­Fe­de­ri­co Fa­zio, Al­ber­to Moreno – Jesús Navas, ­Gr­ze­gorsz Krychowiak, Ivan Ra­ki­tic, Éver Ba­ne­ga – ­Car­los Bac­ca, Kévin Gameiro.

En el­va man kan vin­na CL med, el­ler?

Ser­gio Rico – i skug­gan av Di­e­go López.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.