SÅSPELARSEVILLA

CL-bibeln - - SEVILLA -

Ny trä­na­re och har dess­utom tap­pat ett par tre av fjol­års­sä­song­ens nyc­kel­spe­la­re, men vi gis­sar att Sam­pa­o­li hål­ler fast vid Unai Eme­rys for­ma­tion och stäl­ler upp 4-2-3-1. När la­get fun­ge­rar som bäst, of­tast på hem­ma­plan, hålls det kom­pakt och spe­lar­na kug­gar i varand­ra i pres­sen. Är hyf­sat be­kvämt med att sty­ra spe­let, men kan även an­stän­digt för­sva­ra och kont­ra. Ris­ken är att la­get blir väl öp­pet mel­lan var­ven, vil­ket in­ne­bär att mot­stån­da­re kan ope­re­ra fritt bå­de fram­för och bakom back­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.