STORSTJÄRNAN KVAR–IÅRIGEN

CL-bibeln - - LYON - Ro­bert Rosén

Än­nu en som­mar där han ryk­ta­des till stör­re klub­bar. Yt­ter­li­ga­re ett år där han blev kvar kvar i Lyon.

Storstjärnan Alex­an­dre Lacazette är klub­ben tro­gen.

– Alex­an­dre är oer­sätt­bar, sä­ger Lyons pre­si­dent Je­an–Michel Au­las.

Det har på­gått i någ­ra år nu. De ihär­di­ga ryk­te­na som pla­ce­rar Alex­an­dre Lacazette, 25, i en bätt­re li­ga än Li­gue 1. I en stör­re klubb än Lyon. Den här som­ma­ren var det som van­ligt. Men det he­la slu­ta­de som al­la gång­er förr – med att Lacazette blev sitt Lyon tro­gen.

– Det är bra att han stan­nar hos oss i åt­minsto­ne ett år till. Det lig­ger i hans in­tres­se. Han är le­da­ren i ett bra lag som spe­lar en väl­digt of­fen­siv fot­boll, sä­ger Lyons pre­si­dent och ord­fö­ran­de Je­an-Michel Au­las i en in­ter­vju med Jour­nal du Di­man­che.

Vär­det av att stjär­nan för­blir klub­ben tro­gen be­to­na­de Au­las för Foot Mer­ca­to.

– Alex­an­dre är oer­sätt­bar. Det vo­re missköt­sel att säl­ja ho­nom.

Med an­falls­stjär­nan kvar dröm­mer Au­las nu om stor­dåd av ho­nom.

– Jag tror han kom­mer ha ett väl­digt bra år i Cham­pi­ons Le­a­gue och jag tror är­ligt ta­lat att Alex­an­dre når 27–30 mål igen i frans­ka li­gan. Jag tror han kom­mer va­ra fö­re Cavani vad gäl­ler an­tal gjor­da mål. Och jag ser ho­nom gö­ra otro­li­ga pre­sta­tio­ner i Cham­pi­ons Le­a­gue ock­så.

Stjär­nan själv? Ja, han me­nar att en för­sälj­ning är upp till pre­si­den­ten.

– Om jag har någ­ra er­bju­dan­den? Frå­ga pre­si­den­ten. Och om han är över­ty­gad om jag ska stan­na, då kom­mer jag stan­na, för­kla­ra­de Lacazette för Ca­nal+, som Go­al.com hän­vi­sar till, i mit­ten av au­gusti.

Foto: GET­TY IMA­GES

Lacazette blev sitt Lyon tro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.