FÅRHJÄLPFRÅNKINAATTBETALASKULDER

CL-bibeln - - LYON -

BLIR STÖR­RE AK­TÖ­RER

Ki­ne­sis­ka fö­re­tag och in­ve­ste­ra­re har de se­nas­te åren bör­jat bli allt stör­re ak­tö­rer på den eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­mark­na­den. Bland klub­bar­na som nu­me­ra rå­der un­der ki­ne­siskt sty­re finns Lyon.

Ba­ra da­gar­na in­nan li­gapre­miä­ren med­de­la­de näm­li­gen ägar­grup­pen OL Group att ki­ne­sis­ka IDG Ca­pi­tal Part­ners köpt upp 20 pro­cent av ­klub­bens ak­ti­er till en kost­nad av dry­ga 950 ­mil­jo­ner kro­nor.

Peng­ar som ägar­grup­pen i förs­ta hand ska an­vän­da till att be­ta­la av skul­der. Som en del i af­fä­ren ska Lyon även få hjälp med sin mark­nads­fö­ring i en rad ös­ta­si­a­tis­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.