HÄRTÄNDSNYA VÄRLDSSTJÄRNOR

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB - Göran Bo­lin

Eu­ro­pas bäs­ta aka­de­mi­verk­sam­het? Di­na­mo Zagreb är ett bud. Klub­ben har ut­bil­dat mas­sor av stjär­nor ­un­der årens lopp.

Di­na­mo bil­da­des 1945 och de som då styr­de klub­ben in­såg snabbt det vik­ti­ga i att bli åt­minsto­ne nå­gorlun­da själv­för­sör­jan­de på spe­la­re.

Men det var först 1967 som be­slu­tet klub­ba­des ige­nom – en aka­de­mi skul­le bil­das.

Och am­bi­tio­nen var hög re­dan från bör­jan: Må­let var in­te ba­ra att ut­bil­da spe­la­re till re­pre­sen­ta­tions­la­get – aka­de­min skul­le ock­så se till att Di­na­mos namn blev känt värl­den över.

Och så har det bli­vit.

Tit­tar man ba­ra på de två, tre se­nas­te de­cen­ni­er­na har klub­ben spru­tat fram ta­lang­er som gått till de all­ra störs­ta klub­bar­na på klo­tet.

Någ­ra ex­em­pel:

Zvo­ni­mir Bo­ban och Ro­bert Prosi­nec­ki var två av värl­dens bäs­ta mitt­fäl­ta­re på 80- och 90-ta­let. Bo­ban re­pre­sen­te­ra­de se­na­re Mi­lan me­dan Prosi­nec­ki spe­la­de för så­väl Re­al Madrid som Bar­ce­lo­na.

I den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen hit­tar vi namn som Lu­ka Modric, Ma­teo Kovacic och De­jan Lov­ren, som samt­li­ga nått yp­pers­ta ni­vå. Modric och Kovacic blev Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­ta­re med Re­al Madrid för­ra sä­song­en och Lov­ren spe­la­de fi­nal i Eu­ro­pa Le­a­gue med Li­ver­pool.

Vid 33 till­fäl­len på 71 år har klub­ben bli­vit ju­go­sla­vis­ka/kro­a­tis­ka mäs­ta­re för U18-lag.

Onek­li­gen ett rätt ena­stå­en­de fa­cit.

Den se­nas­te i ra­den av ta­lang­er som läm­nat Di­na­mo för en eu­ro­pe­isk topp­klubb är 21-åri­ge of­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren Mar­ko Rog som i som­mar för­svann till Na­po­li.

Han är ga­ran­te­rat in­te den sis­te.

Lu­ka Modric och De­jan Lov­ren är fost­ra­de i Di­na­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.