Be­svik­na över CL-mis­sen – nu ska Uni­ted få upp­rät­tel­se i Eu­ro­pa Le­a­gue: ”Är vårt mål att vin­na he­la tur­ne­ring­en”

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

I år får han in­te chan­sen att täv­la om den ”där jäv­la Cham­pi­ons”.

Men en Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­nal på Fri­ends Are­na vo­re ett fint tröst­pris för Zla­tan Ibrahimovic.

– Vår mål­sätt­ning är att vin­na he­la tur­ne­ring­en, sä­ger José Mourinho.

Tred­je gång­en gillt för Man­ches­ter Uni­ted? Zla­tan Ibra­hi­mo­vics nya klubb har ald­rig lyc­kats ta sig för­bi åt­ton­dels­fi­na­len i tur­ne­ring­en, men har hel­ler ald­rig haft ett bätt­re lag för att lyc­kas. I fjol miss­lyc­ka­des Lou­is van Gaals man­nar att ta sig vi­da­re från Cham­pi­ons Le­a­gue-grupp­spe­let trots att mot­stån­dar­na het­te Spar­tak Moskva, Wolfs­burg och PSV Eind­ho­ven. Sen var man på vip­pen att åka ut di­rekt i Eu­ro­pa Le­a­gue mot dans­ka Mid­tjyl­land men vän­de un­der­läget på Old Trafford. Men i näs­ta run­da blev det än­då stryk, dess­utom mot ar­ga ri­va­len Li­ver­pool.

Och trots en hyf­sat stark av­slut­ning i li­gan blev det än­då ing­et Cham­pi­ons Le­a­gue-spel i höst. Nes­ligt, tyc­ker José Mourinho. – Man­ches­ter Uni­ted mås­te va­ra med i Cham­pi­ons Le­a­gue, tur­ne­ring­en är tom ­ut­an oss. Fö­re­ställ er ett Cham­pi­ons Le­a­gue ut­an Man­ches­ter Uni­ted, Re­al Madrid och Bar­ce­lo­na? Det finns ett an­tal klub­bar som gör Cham­pi­ons Le­a­gue. Dit hör Man­ches­ter Uni­ted, sä­ger han.

Ef­ter lott­ning­en (Fey­e­no­ord, Fe­ner­ba­h­ce, Zo­rya Lu­hansk) fick mästartränaren än­då Cham­pi­ons Le­a­gue-fe­e­ling.

– Det finns grup­per i Cham­pi­ons Le­a­gue som är lik­vär­di­ga med vår här. Vi vet att det är en svår grupp, men det är bra för fan­sen och spe­lar­na, ef­tersom det hjäl­per upp mo­ti­va­tio­nen.

Pre­miär för Ibrahimovic

Mot­stån­det är tufft, och in­te ba­ra av fot­bolls­mäs­si­ga skäl. Bor­ta­mat­chen mot Zo­rya flyt­tas till Odes­sa på grund av kri­get i öst­ra Ukrai­na. Fe­ner­ba­h­ces Istan­bul ska­ka­des av mi­li­tärkup­pen i som­ras och plå­gas av ter­ro­rist­at­tac­ker och mat­chen i Rot­ter­dam kom­mer att spe­las in­för halv­ful­la läktare ­ef­ter att Fey­e­no­ord-hu­li­ga­ner ställt till med bråk vid ett fler­tal till­fäl­len. Me­dan det blir Uni­teds tred­je be­sök se­dan tur­ne­ring­en byt­te namn till Eu­ro­pa Le­a­gue blir det pre­miär för Zla­tan Ibrahimovic. Han spe­la­de fy­ra mat­cher och gjorMou­rin­ho. de två mål för Ajax (2001/02) i Ue­facu­pen då hol­län­dar­na ef­ter ett mind­re fi­asko åk­te ut re­dan i den and­ra om­gång­en mot FC Kö­pen­hamn. Se­dan dess har det ba­ra va­rit spel i Cham­pi­ons Le­a­gue med Ajax, Ju­ven­tus, In­ter, Bar­ce­lo­na, Mi­lan och nu se­nast Pa­ris SG. Mourinho har hin­tat om att spe­la­re som får li­te spel­tid i Pre­mi­er Le­a­gue kan få chan­sen i Eu­ro­pa Le­a­gue i stäl­let, så an­tal mi­nu- ter på pla­nen för en stjärn­spe­la­re som Ibrahimovic kan bli be­grän­sat un­der åt­minsto­ne in­led­ning­en av tur­ne­ring­en. Men med en fi­nal på Fri­ends Are­na i vår lär ti­teln va­ra ­li­te mer åtrå­värd än den an­nars va­rit för svens­ken.

”Har fått en ex­tra kryd­da”

Och för fi­na­lar­ran­gö­ren Svens­ka fot­boll­för­bun­det kan det bli en jack­pott. Har Uni­ted chan­sen att nå fi­na­len när bil­jet­ter­na släpps i bör­jan av näs­ta år lär det bli rus­ning ef­ter de som är vik­ta för de svens­ka sup­port­rar­na.

– För al­la oss svens­kar vo­re det väl en dröm­fi­nal att ha Man­ches­ter Uni­ted som ena la­get i fi­na­len. I Sve­ri­ge tror jag att in­tres­set kom­mer att va­ra hög­re på det här sät­tet, sä­ger Göran Ha­vik, pro­jekt­le­da­ren för fi­na­len, till Fot­boll­s­ka­na­len.

Han är nöjd med Uni­teds miss­lyc­ka­de fjol­års­sä­song och hös­tens Eu­ro­pa Le­a­gue-spel.

– Tän­ker man på och pra­tar om Eu­ro­pa Le­a­gue så kän­ner man att den har fått en ­ex­tra kryd­da. Jag tror det är bra för sta­tu­sen på tur­ne­ring­en. Jag var ne­re på vå­rens fi­nal i Ba­sel och det var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, med otro­ligt myc­ket sup­port­rar från bå­da ­la­gen som gjor­de det till en folk­fest. Jag ­tyc­ker det märks att någ­ra av de stör­re ­klub­bar­na sat­sar fullt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.