ÄN NÅ­GON­SIN

ni­vå – tur då att vi har den fa­sci­ne­ran­de sa­gan om Zi­zou

CL-bibeln - - NEWS - si­mon.bank@af­ton­bla­det.se

PSG skar bort ett la­ger hjär­ta till när ­Ma­tui­di läm­na­de, men vi kom­mer än­då att v­ara ny­fik­na på om Unai Eme­ry kom­mer ­kun­na väx­la in si­na cup­vinnar­kva­li­té­er med Mbap­pé-Ca­va­ni-Ney­mar-ked­jan.

Och just det:

Cham­pi­ons Le­a­gue slu­ta­de med Re­al Madrid i vå­ras, den bör­jar med Re­al Madrid i höst. Nu skrat­tar de igen

Zi­nedi­ne Zi­da­ne gled in med sin bly­ga världs­mäs­tar­ka­ris­ma, vann över ett stö­kigt om­kläd­nings­rum på en kvart och fick al­la att lyss­na ut­an att hö­ja rös­ten. Le­dar­na Ser­gio Ra­mos och Mar­ce­lo föl­jer ho­nom, han fick till och med Cristi­a­no Ro­nal­do att ac­cep­te­ra att in­te all­tid spe­la 90 mi­nu­ter.

De skrat­tar på trä­ning­ar­na i Madrid igen, de sväng­de av från José Mou­rin­hos ­kon­flik­te­ra och kör­de vi­da­re på Car­lo ­An­ce­lot­tis mju­ka­re män­ni­sko­kän­narväg.

Un­der Zi­zou vann de, un­der Zi­zou vann de igen. Un­der Zi­zou är de den na­tur­li­ga f­avo­ri­ten att vin­na en gång till.

Fot­boll in­te läng­re kär­nan

Vi kom­mer att få ett grupp­spel med ett par spet­si­ga mat­cher, om in­te a­nnat. Victor Nils­son Lin­delöf ska hem till Lis­sa­bon, Ju­ve och Barça ska bra­ka ihop igen, Mo­naco och Por­to ska spe­la lu­si­ta­ner­der­by, Di­e­go Si­me­o­ne och Antonio Con­te ska gå tolv ron­der i de tek­nis­ka zo­ner­na, och FC Bay­ern ska skic­ka gift­pi­lar mot PSG:s nou­veau riche­pro­jekt.

Re­al Madrid ska na­vi­ge­ra sig för­bi ung fart­fot­boll från Dort­mund och Tot­ten­ham i en av de in­tres­san­tas­te och tuf­fas­te grup­per­na. De kom­mer för­stås att kla­ra det. När jag skri­ver det här har jag sett Isco springa ­åt­tor ge­nom Ita­li­ens för­svar i en VMkval­match, och Ro­nal­do panga in ett hat­t­rick till för Por­tu­gal. Re­al Madrid byg­ger vi­da­re på sin epok, och även om de gör det i en tid då fot­boll slu­tat va­ra kär­nan i fot­boll är det svårt att in­te ­va­ra väl­digt ny­fi­ken på om nå­gon över hu­vud ta­get kan kla­ra av att s­ät­ta krok­ben för dem. Det bör­jar bli allt ­svå­ra­re att för­fö­ras av en fot­bolls­värld som spre­jar mil­jar­der runt sig ut­an rikt­ning.

Men en där Zi­zou ler ­li­te snett, med en buck­la i han­den? Jo, det känns som hem­ma.

Foto: AP, GETTY IMAGES, THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.