PA­TRIK BRENNING: I MIN EL­VA ÄR NEY­MAR GI­VEN SOM KAPTEN

CL-bibeln - - NEWS - Pa­trik Brenning

Jag har för­sökt att gå myc­ket på vil­ket mot­stånd som vän­tar la­gen i grupp­spe­let, sna­ra­re än ba­ra på de en­skil­da spe­lar­nas för­träff­lig­het. Där­för för­svann många spe­la­re från Re­al Madrid, At­lé­ti­co Madrid och Chel­sea di­rekt med tan­ke på att de är för­hål­lan­de­vis dy­ra gi­vet de ge­ting­bon till grup­per de ham­nat i.

Jag li­tar i stäl­let på Ju­ven­tus ram­star­ka för­svar kryd­dat med en of­fen­siv Al­ber­to Mo­re­no (in­di­vi­du­el­la de­fen­si­va ga­len­ska­per ger ju inga mi­nuspo­äng). På mitt­fäl­tet ­hit­tar jag pris­vär­da Ne­man­ja Ma­tic som kom­mer få ett par as­sist­po­äng via star­ta­de kont­ring­ar, li­te bort­glöm­da Bay­ern-kö­pet To­lis­so och Ben­fi­cas Sal­vio (fem­ma i mål­gi­van­de pass­ning­ar i he­la CL fö­re­gå­en­de sä­song).

Re­als Asen­sio får bli en jo­ker ­ef­ter hans star­ka sä­songsin­led­ning sam­ti­digt som det blir myc­ket ­Mo­naco of­fen­sivt.

De har vis­ser­li­gen sålt en hel del kva­li­té men har en över­kom­lig grupp, en på­lit­lig an­fal­la­re i Fal­cao och ett myc­ket spän­nan­de ny­för­värv i Bal­de.

En re­vansch­su­gen Ney­mar känns gi­ven som kapten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.