MILJARDREGNET

Se­ger i Cham­pi­ons Le­a­gue ger till­skott på 543 mil­jo­ner ...

CL-bibeln - - NEWS - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

12,3 mil­jar­der kro­nor.

Så myc­ket får Cham­pi­ons Le­a­gue- klub­bar­na de­la på i pris­peng­ar i år.

Al­la lag ut­om ett kom­mer att va­ra sports­li­ga för­lo­ra­re i årets Cham­pi­ons Le­a­gue. Där­e­mot kom­mer al­la att va­ra eko­no­mis­ka vin­na­re.

De 32 grupp­spelsla­gen är ga­ran­te­ra­de 120 mil­jo­ner kro­nor ba­ra för att del­ta, var­je se­ger ger sen yt­ter­li­ga­re 14 mil­jo­ner kro­nor me­dan ett oav­gjort re­sul­tat be­ty­der 4,7 mil­jo­ner kro­nor.

Det lag som vin­ner he­la tur­ne­ring­en kan max­i­malt få drygt en halv mil­jard kro­nor, 543 mil­jo­ner för att va­ra ex­akt. Men då är in­te mark­nads­in­täk­ter­na in­klu­de­ra­de, to­talt 4,8 mil­jar­der kro­nor, som de­las ut till de oli­ka la­gen be­ro­en­de på hur stor del de­ras land har av tv- och spon­sor­mark­na­den.

Mal­mö FF, som ju snöp­ligt nog åk­te ut re­dan i sin förs­ta kvalom­gång, kan trös­ta sig med när­ma­re fem mil­jo­ner kro­nor i pris- och mark­nads­peng­ar.

Foto: TT

Re­al Madrid har två ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-titlar. En be­drift ing­en an­nan klubb mäk­tat med – och som ock­så gett ett re­jält kas­sak­lirr för ”Ma­räng­er­na”. SÅ FÖR­DE­LAS PRISPENGARNA I CHAM­PI­ONS LE­A­GUE 2017/18: (AL­LA SIFF­ROR I MIL­JO­NER KRO­NOR)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.