3 ju­ni 2017

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

In­för Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len i Car­diff ta­las det om Cristi­a­no Ro­nal­do mot Ju­ven­tus.

Ef­ter mat­chen ta­las det om... sam­ma sak.

Det drö­jer 20 mi­nu­ter in­nan Ro­nal­do får bol­len ut­an­för straff­om­rå­det. Han släp­per ut bol­len till Da­ni Car­va­jal, tar en löp­ning in i box­en och när pass­ning­en kom­mer klip­per han till på ett till­slag för­bi Buf­fon.

Ca­se­mi­ro ger Re­al Madrid led­ning­en på nytt i den and­ra halv­le­ken in­nan Cristi­a­no Ro­nal­do stäng­er bu­ti­ken med sitt and­ra mål.

Mat­chen slu­tar 4–1 och Cristi­a­no Ro­nal­do har vun­nit sin fjär­de CL­fi­nal. En be­drift som ba­ra sex and­ra spe­la­re (se in­till) ock­så kan stolt­se­ra med.

Ibland är det svårt att hit­ta ord, men por­tu­gi­sen gjor­de ett för­sök ef­ter årets CL-tri­umf.

– Fol­ket som kri­ti­se­ra­de mig får äta upp si­na ord igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.