PENDERAR IG MOT TOP­PEN

PSG har öst peng­ar ur kis­tan i som­mar –

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Hur myc­ket kos­tar en Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel?

Frå­ga Pa­ris Saint Ger­main. Chan­sa på fy­ra mil­jar­der kro­nor. – Den störs­ta ut­ma­ning­en, och det som mo­ti­ve­ra­de mig mest, är att h­jäl­pa PSG att er­öv­ra de titlar som de­ras fans vill ha, sä­ger Ney­mar om PSG:s sats­ning.

Det bör­ja­de med Ja­vi­er Pas­to­re, fort­sat­te med Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, Thi­a­go Sil­va och Edin­son Ca­va­ni.

Nu är vi här.

En som­mar och fy­ra mil­jar­der kro­nor ­se­na­re.

PSG vann li­gan fy­ra år i rad, al­la när Zla­tan Ibra­hi­mo­vic spe­la­de i klub­ben. Men för­ra sä­song­en för­änd­ra­des det.

Zla­tan läm­na­de, Mar­co Ver­rat­ti läng­ta­de

­ef­ter FC Bar­ce­lo­na och Mo­naco gick plöts­ligt och vann li­gan.

I Cham­pi­ons Le­a­gue såg det dock bra ut, då man fick med sig 4–0 från det förs­ta mö­tet i åt­ton­dels­fi­na­len.

Re­tu­ren kom att bli en av de mest min­nesvär­da fot­bolls­mat­cher­na vi nå­gon­sin skå­dat. Bar­ce­lo­na gjor­de det omöj­li­ga – vann med 6–1, ef­ter ett av­gö­ran­de i slut­mi­nu­ten, och tog sig vi­da­re.

Är re­do att ta näs­ta steg

I bör­jan av som­ma­ren kom lö­sa ryk­ten om att PSG vil­le kö­pa loss själ­vas­te Ney­mar från Bar­ce­lo­na.

Ing­en trod­de på det.

Men den 3 au­gusti pre­sen­te­ra­des bras­sen. Sum­man lan­da­de på he­la 2,2 mil­jar­der kro­nor – mer än dub­belt än det ti­di­ga­re världs­re­kor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.